Dubaýda OGT-2023 Halkara forumy täze hyzmatdaşlary ýüze çykardy, hyzmatdaşlyk üçin täze serhetleri açdy

17:30 29.04.2023 2532

https://oilgas.gov.tm/storage/posts/7504/original-1644cca13b7456.jpeg

Türkmenistanyň nebitgaz pudagyna daşary ýurt maýa goýumlaryny çekmek boýunça 26-27-nji aprelde Birleşen Arap Emirlikleriniň Dubaý şäherinde geçirilen halkara forum dünýäniň öňdebaryjy kompaniýalarynyň wekillerini jemledi we nebitgaz pudagy üçin täze hyzmatdaşlary ýüze çykardy, bar bolan aragatnaşyklary giňeltmek üçin täze sepgitleri açdy. Bu barada göçme foruma gatnaşyjylaryň Türkmenistanyň Prezidenti Serdar Berdimuhamedowa ýüzlenmesinde aýdylýar.

Forumyň iki gününiň dowamynda ýangyç-energetika toplumynyň sebit we ählumumy meseleleri boýunça, şol sanda uglewodorodlary çuňlaşdyryp gaýtadan işlemek, maýa goýumlaryny çekmek, türkmen energiýa geçirijilerini dünýä bazarlaryna çykarmagyň ugurlaryny diwersifikasiýalaşdyrmak, ýurduň eksport mümkinçiliklerini ýokarlandyrmak meseleleri boýunça pikir alşyldy.

Şeýle hem Ýüzlenmede uglewodorodlaryň ägirt uly goruna eýe bolan Türkmenistanyň nebitgaz pudagyna maýa goýumlaryny çekmekde geçirilen forumyň ähmiýeti bellenilýär.

BAE-de geçirilen maýa goýum forumynyň wekilleri bu çäräniň Türkmenistanyň energetika pudagynyň kärhanalarynyň daşary ýurt kompaniýalary bilen hyzmatdaşlygyny berkitmekde uly ýardam etjekdigine berk ynam bildirdiler.

Forumyň netijeli işi ýurdumyzyň önümçilik kuwwatlyklaryny we ygtybarly maýa goýum şertlerini görkezdi, toplanan tejribe bilen tanyşmak mümkinçiligini üpjün etdi.

Forumyň bölümlerinde edilen çykyşlarda geljekki ählumumy energetikada Türkmenistanyň artýan orny bellenildi, energetika pudagyna maýa goýum goýmak mümkinçilikleri, uglewodorod känlerini özleşdirmekde ekologiýa ulgamyndaky talaplar, şeýle hem Türkmenistanda energiýanyň täze çeşmeleriniň diwersifikasiýasyny maliýeleşdirmeklik maslahatlaşyldy.

Forumyň münberinden Türkmenistanda uglewodorodlaryň çykarylyşy we gaýtadan işlenilişi, Hazar deňziniň türkmen kenaryndaky känleriň özleşdirilişi, Türkmenistan-Owganystan-Pakistan-Hindistan gaz geçirijisiniň gurluşygy barada maglumatlar aýdyldy. «Galkynyş» ägirt uly gaz känini tapgyrlaýyn özleşdirmek işlerini maliýeleşdirmek mümkinçilikleri barada aýdyldy.

Forumyň wekilleri şeýle hem gaz geçirijileriň eksport mümkinçilikleri barada, gazy gaýtadan işlemeklige we gazhimiýa senagatyna maýa goýumlar, «ýaşyl»  energetikanyň geljegi uly ugurlary barada teklipleri öwrendiler we pikir alyşdylar.

Forumyň barşynda Türkmenistanda iri maýa goýum taslamalaryny durmuşa geçirmekde daşky gurşawy goramak meselelerine aýratyn üns berildi, bu bolsa ýurdumyzyň bu ulgamda öz üstüne alan borçnamalaryna gyşarnyksyz ygrarlydygyny subut edýär.

Foruma gatnaşyjylaryň pikirine görä, onuň işi netijeli boldy, çünki ol tejribe alyşmaga, nebitgaz pudagynda halkara hyzmatdaşlygyny berkitmäge we giňeltmäge mümkinçilik berdi.

Şeýlelikde, Aşgabatda bolşy ýaly, daşary ýurtlarda hem Türkmenistanyň döwlet Baştutanynyň başlangyjy bilen geçirilýän halkara nebitgaz maslahatlary we forumlary Türkmenistanyň dünýäniň energetika giňişligine işjeň goşulmagynda möhüm ähmiýete eýe.

Başga makalalar
1641051660a461.jpeg
Prezident iri desgalaryň gurluşygynyň hiline we möhletlerine gözegçilik etmegi Hökümet agzalaryna tabşyrdy

Türkmenistanyň Prezidenti 2023-nji ýylda degişli iri önümçilik, durmuş maksatly binalaryň hem-de desgalaryň gurluşygynyň bellenen möhletlerde ýokary hilli tamamlanmagyna we ulanmaga tabşyrylmagyna, degişlilikde, Ministrler Kabinetiniň Başlygynyň orunbasarlaryna, welaýatlaryň we Aşgabat şäheriniň häkimlerine gözegçilik etmegi tabşyrýan Buýruga gol çekdi.


16098d714381eb.jpeg
Hökümet mejlisinde nebitgaz toplumynyň ösüşiniň şu ýylyň ýanwar-aprel aýlary boýunça netijeleri maslahatlaşyldy

Prezident Gurbanguly Berdimuhamedowyň anna güni wideoaragatnaşyk arkaly geçiren Hökümet mejlisiniň barşynda milli ykdysadyýetimiziň pudaklarynda şu ýylyň dört aýynda ýerine ýetirilen işleriň netijeleri maslahatlaşyldy.


1609a366c70eda.png
Türkmenistanyň nebitgaz toplumynyň Halkara maýa goýum forumy 12-nji maýda başlanar

Türkmenistanyň nebitgaz toplumyna daşary ýurt maýa goýumlaryny çekmek boýunça Halkara forumyň öz işine başlamagyna bir günden az wagt galdy. Forum 12-nji maýda Aşgabatdaky Söwda-senagat edarasynda geçiriler.


1609a35e9ee545.jpeg
Haldor Topsоe — Halkara nebitgaz maýa goýum forumynyň bürünç hemaýatkäri

Daniýanyň Haldor Topsoe kompaniýasy 12-nji maýda Aşgabatda Türkmenistanyň garaşsyzlygynyň 30 ýyllygyna bagyşlanyp geçiriljek ýurduň nebitgaz pudagyna daşary ýurt maýa goýumlaryny çekmek boýunça halkara forumynyň bürünç hemaýatkäri bolar.


1609b5589b6108.jpeg
Türkmenistanyň nebitgaz pudagyna daşary ýurt maýa goýumlaryny çekmek boýunça halkara foruma gatnaşyjylara

Sizi Türkmenistanyň Garaşsyzlygynyň 30 ýyllygynyň we gözel paýtagtymyz Aşgabadyň 140 ýyllygynyň uly dabaralar bilen bellenilýän ýyly bolan «Türkmenistan — parahatçylygyň we ynanyşmagyň Watany» ýylynda paýtagtymyzda geçirilýän Türkmenistanyň nebitgaz pudagyna daşary ýurt maýa goýumlaryny çekmek boýunça halkara forumy­ň öz işine başlamagy bilen tüýs ýürekden gutlaýaryn.