Enjamlara ikinji ömür berilýär

https://oilgas.gov.tm/storage/posts/7584/original-16459ebf62d07a.jpg
Hormatly Prezidentimiziň milli ykdysadyýetimiziň esasy pudagy bolan nebitgaz ulgamyny döwrebap ösdürmek, uglewodorod çig malynyň çykarylyşyny artdyrmak, onuň sarp edijilere üznüksiz ýetirilmegini üpjün etmek boýunça öňde goýýan möhüm wezipeleriniň ýerine ýetirilmegine «Türkmengaz» döwlet konserni Müdirligiň mehaniki abatlandyryş sehi şol kärhanalaryň biri. Bu ýerde «Galkynyş», Üçajy, Ýolguýy, Gündogar hem-de Günbatar Şatlyk gaz känlerindäki edara-kärhanalaryň önümçiliginde ulanylýan enjamlary, olaryň böleklerini bejermek, abatlamak işleri ýerine ýetirilýär. Sehde edara-kärhanalardan gelýä

Habaryň dowamyny okamak üçin