Ussatlara üstünlik hemra

https://oilgas.gov.tm/storage/posts/7585/original-16459ec20b440f.jpg
Arkadag Serdarly bagtyýar ýaşlar ýylynyň tamamlanýan her bir aýy şanly wakalara, durmuş-ykdysady taýdan düýpli ösüşlere beslenýär. «Türkmengeologiýa» döwlet korporasiýasynyň «Lebapnebitgazgözleg» ekspedisiýasynyň başarjaň we ruhubelent hünärmenleri hem şanly ýyly ajaýyp zähmet üstünlikleri bilen — Biz Balkan welaýatynyň Goturdepe käninde barlag guýusyny burawlamak işini üstünlikli tamamladyk. Şonda taslama boýunça bellenilen 5075 metr çuňluga ýetildi. Men indi köp ýyllardan bäri şu kärde zähmet çekip gelýän hem bolsam, bu guýyny burawlanymyzda 4600 metrden soňra peýda bolan suwly gatlagy

Habaryň dowamyny okamak üçin