Ümzükleri ileri, maksatlary aýdyň

https://oilgas.gov.tm/storage/posts/7755/original-164759daf3cc3f.jpg
«Daşoguzgazüpjünçilik» müdirliginiň baýry kärhanalarynyň biri bolan «Boldumsazetrapgaz» gaz hojalyk edarasynyň işçi-hünärmenleri etrabyň ilatyny we edara-kärhanalaryny gymmatly «mawy ýangyç» bilen üpjün etmekde ýokary netijelere eýe bolýarlar. Dürli derejeli işçi-hünärmenleriň bir ýüz otuza golaý «Ata kesbi — ogla halal» diýlen parasatly ýörelgä eýerip, halypa gazçylaryň biri bolan Sapar Babaýewiň zähmet ýoluny mynasyp dowam etdirýän tejribeli gazçy Bekdurdy Babaýewiň baştutanlyk edýän bu edarasynda näsazlygy habar beriş, içeri öý gaz enjamlaryny bejeriş hem-de daşary gaz geçirijilere we

Habaryň dowamyny okamak üçin