Ýaşlara hünär ýaraşýar

https://oilgas.gov.tm/storage/posts/7809/original-1647ecc6b12484.jpg
Beýik döwrümize mynasyp, ile-güne peýdaly şahsyýetleri kemala getirmek işine Seýdiniň nebiti gaýtadan işleýän zawodynyň 15-nji hünär-tehniki okuw mekdebiniň mugallym-hünärmenleri hem ruhubelentlik bilen gatnaşýarlar. — Her ýylda hünärler ojagymyzy ýaşlaryň ýüzlerçesi üstünlikli tamamlap, uly durmuşa ýollanma alýar. Olaryň kämil hünärmenler bolup ýetişmekleri ugrunda ýadawsyz alada edýäris — diýip, mekdebiň direktory Jahanguly Beşimow gürrüň berýär.

Habaryň dowamyny okamak üçin