Milli telekeçilige giň mümkinçilikler döredilýär

https://oilgas.gov.tm/storage/posts/7810/original-1647eccb84ac8e.jpg
Ýurdumyzyň hususy eýeçiliginde gujur-gaýratyny, yhlas-başarnygyny gaýgyrman, milli ykdysadyýetimiziň ösüşlerine mynasyp goşant goşýan ýaşlar kän. Türkmenistanyň Senagatçylar we telekeçiler birleşmesiniň agzasy «Geljege miras» hususy kärhanasynda hem öz işine ussat ýaşlar zähmet çekýärler. Biz — Serdar, bu günki gün hormatly Prezidentimiz tarapyndan ýurdumyzyň hususy pudagyna uly ynam bildirilýär. Milli ykdysadyýetimizde möhüm orny eýeleýän türkmen telekeçileri dürli ugurlar boýunça iş alyp barýarlar. Olaryň aglabasynyň ýaşlardygy begendirýär. Hususy kärhanaňyzda zähmet çekýän ýaşla

Habaryň dowamyny okamak üçin