Belent maksatlary nazarlaýan gazçylar

https://oilgas.gov.tm/storage/posts/7875/original-164880350bb058.jpg
Ýakynda biz häzirki wagtda dowam edýän abuna ýazylyşygyna, hususan-da, nebitgazçylaryň gazetine ýazylmagyna ýardam bermek we alnyp barylýan tutumly işler bilen ýerinde tanyşmak, işçi-hünärmenleriň armasyny ýetirmek maksady bilen nebitgaz toplumynyň Daşoguz welaýatyndaky edara-kärhanalarynyň birnä «Türkmengaz» döwlet konserniniň «Daşoguzgazakdyryş» müdirliginiň gazçylary Arkadag Serdarly bagtyýar ýaşlar ýylyny zähmet üstünliklerine beslemekde şu günler joşgunly zähmet çekýärler. Müdirligiň gazçylary türkmen gazynyň Döwletabat — Derýalyk ugry boýunça dünýä bazaryna çykarylmagy, şeýle hem we

Habaryň dowamyny okamak üçin