Nebitçileriň ýakyn hemaýatkärleri

https://oilgas.gov.tm/storage/posts/8022/original-164a3bf9a19ba0.jpg
«Türkmennebit» döwlet konserniniň önümçilik düzümleriniň gazanýan üstünliklerini tehniki-önümçilik suwlaryndan üzňe göz öňüne getirmek mümkin däl. Bu möhüm işi talabalaýyk amala aşyrmak bolsa konserniň Balkanabatdaky Suw üpjünçilik müdirliginiň paýyna düşýär.  Nebitçileriň iş alyp barýan hem-de olaryň ýaşaýan ilatly nokatlarynyň arassa agyz suwuna bolan islegleri hem hut şu kärhananyň hünärmenleriniň tagallaly zähmetleri bilen üpjün edilýär. Müdirlikde şu güne çenli nebitçilere sargytlar boýunça ýetirilen suwuň umumy möçberi 1 million 456 müň kubmetre

Habaryň dowamyny okamak üçin