«Yslam Ösüş Banky we Doktor Ahmad Mohammad Ali. Institutyň taryhy we onuň Prezidentiniň ýoly» atly kitabyň tanyşdyrylyşy geçirildi

12:18 07.07.2023 1933

https://oilgas.gov.tm/storage/posts/8059/original-164a7bb8d2b531.jpg

6-nji iýulda Türkmenistanyň daşary işler ministrliginiň Halkara gatnaşyklary institutynda Türkmen halkynyň Milli Lideri, Türkmenistanyň Halk Maslahatynyň Başlygy Gurbanguly Berdimuhamedowa Yslam ösüş bankynyň ilkinji prezidenti Ahmad Mohamed Ali Al-Madani tarapyndan sowgat berlen “Yslam Ösüş Banky we Doktor Ahmad Mohammad Ali. Institutyň taryhy we onuň Prezidentiniň ýoly” atly kitabyň tanyşdyrylyş dabarasy geçirildi. Bu barada Türkmenistanyň DIM-niň saýty habar berýär.

Tanyşdyrylyş dabara Türkmenistanyň daşary işler ministrliginiň, Türkmenistanyň Ministrler Kabinetiniň ýanyndaky Ulag we kommunikasiýalar agentliginiň, Türkmenistanyň döwlet daşary ykdysady iş bankynyň, birnäçe ministrlikleriň we pudak edaralaryň ýolbaşçylary we wekilleri, ýurdumyzyň ýokary okuw mekdepleriniň mugallymlary we talyplary, şeýle hem ýurdumyzda işleýän daşary ýurtlaryň diplomatik missiýalarynyň, halkara we sebit guramalaryň, şol sanda, bank-maliýe düzümleriň wekilhanalarynyň ýolbaşçylary hem-de işgärleri gatnaşdy.

Çykyşlarda Yslam ösüş bankynyň döredilmeginiň taryhyna, onuň şu gününe we alyp barýan işine aýratyn üns çekildi, bu maliýe edaranyň agza ýurtlar, şol sanda, Türkmenistan bilen hyzmatdaşlygynyň ösüşi barada giňişleýin maglumat berildi. 

Türkmenistan bilen Yslam ösüş bankynyň köpýyllyk we netijeli gatnaşyklaryny nygtamak bilen, söwda-ykdysady häsiýetli giň gerimli hyzmatdaşlygy amala aşyrmak nukdaýnazaryndan, ilki bilen, ählumumy ähmiýete eýe bolan taslamalary durmuşa geçirmeklige gönükdirilen maýa goýum syýasat ulgamyna uly orun degişlidigi bellendi.

Türkmenistanyň daşary işler ministri R.Meredowyň çykyşynda belleýşi ýaly, 1994-nji ýyldan bäri Yslam Ösüş Banky bilen netijeli hyzmatdaşlygynyň dowamynda Türkmenistanda Bank tarapyndan 26 taslama maliýeleşdirildi. Bu taslamalar Türkmenistanyň durnukly durmuş-ykdysady ösüşi üçin möhüm ähmiýete eýe bolup, lukmançylyk we saglygy goraýyş, suw hojalygy, demir we deňiz ýollary, telekommunikasiýa, tebigy gazy ibermek infrastrukturasy ýaly pudaklara degişlidir. 

R.Meredow strategik hyzmatdaşlyga öwrülen şeýle üstünlikli özara bähbitli gatnaşyklaryň gözbaşynda Türkmen halkynyň Milli Lideri, Türkmenistanyň Halk Maslahatynyň Başlygynyň durandygyny nygtady.

Türkmenistanyň Prezidenti Serdar Berdimuhamedowyň bu gün Türkmenistanyň abraýly halkara maliýe we söwda guramalary bilen hyzmatdaşlygyny giňeltmek we çuňlaşdyrmak, ýurdumyzy dünýä maliýe jemgyýetçiliginiň doly hukukly agzasy hökmünde kabul etdirmek ugrundaky syýasaty dowam edýändigi bellenildi.

Kitabyň tanyşdyrylyş dabarasynyň çäklerinde oňa gatnaşyjylar Türkmenistan bilen Yslam ösüş bankynyň bilelikdäki taslamalaryna we hyzmatdaşlygyna bagyşlanan sergi bilen tanyşdyryldy.

Başga makalalar
1614191853ba5e.jpeg
Türkmenistanyň biržasynda TNGIZT-de öndürilen Jet A-1 awiaýangyjy satylyp başlandy

Türkmenbaşydaky nebiti gaýtadan işleýän zawodlar toplumynda öndürilen Jet A-1 awiasion ýangyjynyň ilkinji tapgyrlary Türkmenistanyň Döwlet haryt-çig mal biržasynda satlyga çykaryldy. Zawodyň täze önümi söwda gatnaşyjylarda uly gyzyklanma bildirdi we daşary ýurtly işewürler tarapyndan satyn alyndy.


16412ba17c3eb6.jpeg
Türkmen-tatarystan işewürlik maslahatynda senagatda, energetikada we beýleki ugurlarda hyzmatdaşlygyň geljegi maslahatlaşyldy

Aşgabatda geçirilen Türkmen-tatarystan işewürlik maslahatynda Türkmenistan bilen Russiýa Federasiýasynyň Tatarystan Respublikasynyň arasynda senagat, energetika, oba hojalygy we ulag ulgamlarynda netijeli hyzmatdaşlygy ösdürmegiň geljegi ara alnyp maslahatlaşyldy.


161419e4341e31.jpeg
Türkmenistan ýanwar-awgust aýlarynda tebigy gazyň çykarylyşyny we eksportyny düýpli artdyrdy

2021-nji ýylyň 8 aýynda Türkmenistanda tebigy gazyň gazylyp alnyşy 55 milliard kub metrden geçdi. Bu geçen ýylyň degişli döwründäki görkezijiden 10,4 milliard kub metr köpdür.


16413eb5849a72.jpeg
Şerepli gaz ýatagynda ýene-de bir guýy önüm berdi

«Türkmengaz» döwlet konserni tarapyndan düzülen maksatnamalaýyn meýilnama laýyklykda, «Türkmengazburawlaýyş» müdirliginiň gazçylary häzir Mary welaýatynyň çägindäki Şerepli, Kelleli, Garabil gaz ýataklarynda guýularyň burawlamak işlerini ýokary depginde alyp barýarlar. Burawlaýjylar täzelikde Şerepli gaz ýatagynyň 02 belgili ulanyş — baha beriş guýusyndan senagat taýdan ähmiýetli tebigy gaz akymyny aldylar.


16142d4818397d.jpeg
Daşkentde senagat, energetika, ulag pudaklarynda türkmen-özbek hyzmatdaşlygyny giňeltmegiň meseleleri maslahatlaşyldy

Özbegistan Respublikasynyň paýtagty Daşkentde Söwda-ykdysady, ylmy-tehniki we medeni hyzmatdaşlyk boýunça bilelikdäki hökümetara türkmen-özbek toparynyň ýakynda geçirilen on altynjy mejlisinde taraplar söwda-ykdysady hyzmatdaşlygyny hem-de senagat ulgamyndaky özara hereketleri giňeltmegiň, energetika, ulag we üstaşyr daşamak ugurlary boýunça ikitaraplaýyn gatnaşyklary pugtalandyrmagyň meselelerini ara alyp maslahatlaşdylar.