Ýaşaýyş eşrete beslenýär

https://oilgas.gov.tm/storage/posts/8330/original-164d219a3532d3.jpg
Halkymyz maşgala ojagynyň alawly bolmagyna ýaşaýşyň abadanlygynyň, durmuşyň eşrete beslenmeginiň esasy şertleriniň biri hökmünde garaýar. Ilimize şeýle bagtyýarlyk ýurt garaşsyzlygy ýyllarynda doly elýeterli boldy. Ilatly ýerleri gazlaşdyrmak bilen bagly iri maksatnamanyň üstünlikli durmuşa ge — Etrabymyz boýunça tebigy gazdan peýdalanýan hojalyklaryň sany 15 müňden hem aşýar. Olaryň amatly ýangyç bilen kadaly üpjün edilmegi ugrunda dürli hünärli işgärlerimiziň 110-dan gowragy tutanýerli zähmet çekýär. Olar umumy uzynlygy 803 kilometrden gowrak bolan dürli basyşly gaz geçirijileriň, ga

Habaryň dowamyny okamak üçin