«Türkmengaz» DK-nyň «Merw» toparynyň futbolçylary 22-nji awgustda «Hujand» täjik topary bilen duşuşar

18:34 19.08.2023 4638

https://oilgas.gov.tm/storage/posts/8435/original-164e09e155e53f.jpg

Tamamlanyp barýan hepdäniň möhüm wakalarynyň biri hem, AFK-2023/24 Kubogynyň Merkezi zolakdaky deslapky tapgyry boldy. Ol duşuşyk Mary şäherinde 10 müň orunlyk «Sport toplumy» stadionynda geçirildi.

«Türkmengaz» döwlet konserniniň «Merw» futbol klubunyň futbolçylary Gyrgyzystanyň güýçli klublarynyň biri bolan «Alaýdan» üstün çykdylar.

Duşuşyk 1:0 hasabynda tamamlandy. 13-nji minutda gyrgyzlaryň «Alaý» toparynyň derwezesine ýeňiş goluny Musa Nurnazarow geçirdi.

Ilkinji nobatda belläp geçmeli zatlaryň biri, dolan stadionda janköýerleriň bileleşip, «Merwiň» oýnuna ýardam bermeklidir. Janköýerleriň arasynda diňe bir Mary welaýatynyň ýaşaýjylary däl, eýsem, tutuş ýurdumyzdan gelen janköýerler boldy. «Türkmengaz» döwlet konserniniň toparynyň futbolçylary hemmeleriň ýadynda uzak galjak ajaýyp duşuşyk geçirdiler.

Ajaýyp goly geçiren Musa Nurnazarowyň hem-de derwezäni mynasyp goran «Merwiň» derwezebany Merdan Saparowyň oýnuny aýratyn bellemeli.

22-nji awgustda Hujandda «Täjigistanyň Garaşsyzlygynyň 20 ýyllygy» stadionynda AFK-2023/24 Kubogynyň pleý-off tapgyrynda «Merw» Täjigistanyň çempionatynyň bürünç medalçysy «Hujand» bilen duşuşar.

Üstünlik gazanan ýagdaýynda «Türkmengaz» döwlet konserniniň «Merw» toparynyň futbolçylary «Rawşan» (Täjigistan), «Altyn asyr» (Türkmenistan) we «Abdyş-Ata» (Gyrgyzystan) klublary bilen bilelikde ýaryşyň Merkezi zolagynyň toparlaýyn tapgyrynda çykyş eder.

Merkezi zolakda AFK-2023/24 Kubogynyň toparlaýyn tapgyry 20-nji sentýabrda başlanyp, 14-nji dekabrda tamamlanar. Indiki tapgyra diňe toparynyň ýeňijileri çykar.

Başga makalalar
1610ccefdf1ce6.jpeg
Ärdogan Türkmenistanyň, Azerbaýjanyň we Türkiýäniň Baştutanlarynyň sammitini yza süýşürmegi teklip etdi

Türkiýe Respublikasynyň Prezidenti Rejep Taýyp Ärdogan penşenbe güni Türkmenistanyň Prezidenti Gurbanguly Berdimuhamedow bilen telefon arkaly gepleşiginde şu ýylyň awgust aýynda meýilleşdirilen Türkmenistanyň, Azerbaýjanyň we Türkiýäniň Baştutanlarynyň sammitini yza süýşürmegi teklip etdi.


16557648094dc4.jpg
Türkmenistanyň täze gaz ýataklaryndan «mawy ýangyjyň» senagat akymy alyndy

Türkmenistanda soňky iki ýylda nebitgaz ýataklarynyň gözlenilmegi we özleşdirilmegi bilen, nebitiň we tebigy gazyň goşmaça möçberini çykarmak işlerine gönükdirilen milli maýa goýumlaryň hasabyna “Türkmennebit” we “Türkmengaz” döwlet konsernleri tarapyndan tebigy gazyň, gaz kondensatynyň goşmaça möçberini çykarmak boýunça geçirilen degişli işleriň netijesinde “Tagtabazar — 1” gaz känindäki 29 belgili guýudan senagat ähmiýetli kükürtsiz gaz akymy alyndy.


162cfc3741e3bb.jpeg
Türkmenistanyň Prezidenti BAE-niň energetika ministri bilen energetika ulgamynda ileri tutulýan ugurlary maslahatlaşdy

Türkmenistanyň Prezidenti Serdar Berdimuhamedow çarşenbe güni Birleşen Arap Emirlikleriniň energetika we infrastruktura ministri Suheil Al Mazrui bilen iki ýurduň ykdysadyýetiniň strategiki ugurlary bolup durýan energetika ulgamynda hyzmatdaşlyk meselelerini maslahatlaşdy.


162cfba48c3abe.jpeg
Uzynada meýdançasyny özleşdirmek boýunça işler üstünlikli dowam edýär

Çarşenbe güni geçirilen Hökümet mejlisiniň barşynda Ministrler Kabinetiniň Başlygynyň orunbasary Ş.Abdrahmanow Balkan welaýatyndaky Uzynada meýdançasyny özleşdirmek hem-de onuň çägini giňeltmek boýunça alnyp barylýan işler barada hasabat berdi.


1610d3994e9be2.jpeg
Merkezi Aziýa döwletleriniň Prezidentleri energetika, ulag we beýleki ugurlarda hyzmatdaşlygy işjeňleşdirmegi ylalaşdylar

6-njy awgustda «Awaza» Milli syýahatçylyk zolagynda geçirilen Merkezi Aziýa döwletleriniň Baştutanlarynyň Konsultatiw duşuşygynda energetika we ulag ulgamlarynda hyzmatdaşlyk üçin amatly şertleri döretmek meselesine aýratyn üns berildi. Bu barada Türkmenistanyň daşary syýasat edarasynyň saýty habar berýär.