Türkmenistanyň we Gruziýanyň wekilleri hyzmatdaşlygyň ileri tutulýan ugurlaryny maslahatlaşdylar

15:08 16.02.2024 962

https://oilgas.gov.tm/storage/posts/9944/original-165cef63126b2a.jpg

15-nji fewralda Türkmenistanyň daşary işler ministriniň orunbasary S.Muhammedurdyýewiň we Gruziýanyň Daşary işler ministriniň orunbasary A.Hwtisiaşwiliniň gatnaşmagynda geçirilen türkmen-gruzin syýasy geňeşmelerinde ikitaraplaýyn hyzmatdaşlygyň ileri tutulýan ugurlary maslahatlaşyldy.

Duşuşygyň dowamynda taraplar ikitaraplaýyn syýasy-diplomatik, söwda-ykdysady we medeni-ynsanperwer gatnaşyklaryň häzirki ýagdaýy we mümkinçilikleri bilen bagly meseleleriň giň toplumyny ara alyp maslahatlaşdylar.

Iki ýurduň dürli derejelerde yzygiderli aragatnaşyklarynyň ýokary netijeliligi we ähmiýeti bellenildi. Şunda,  döwlet we hökümet ýolbaşçylarynyň derejesindäki duşuşyklaryň Türkmenistanyň hem-de Gruziýanyň arasyndaky gatnaşyklary çuňlaşdyrmagyň esasy guraly  hökmünde çykyş edýändigi nygtaldy diýip, Türkmenistanyň DIM-i habar berýär.

Daşary işler ministrlikleriniň derejesindäki hyzmatdaşlygyň öndürijilikli häsiýetine üns çekilip, halkara guramalarynyň çäklerindäki ýakyn özara gatnaşyklaryň ähmiýeti bellenildi.

Diplomatlar parlamentara dostluk toparlarynyň işini güýçlendirmek arkaly parlamentara hyzmatdaşlygy giňeltmegiň zerurlygyna üns çekdiler.

Şeýle hem, taraplar ikitaraplaýyn ykdysady hyzmatdaşlyk boýunça hökümetara toparyň işine ýokary baha berdiler.

Ulag, energetika, söwda, oba hojalygy, syýahatçylyk, ylmy we medeni gatnaşyklar türkmen-gruzin hyzmatdaşlygyň geljegi uly ugurlary hökmünde kesgitlenildi.

Duşuşygyň ahyrynda taraplar ozal gazanylan ylalaşyklara laýyklykda gatnaşyklary ösdürmäge ygrarlydygyny beýan etdiler.

Şol gün Gruziýanyň wekiliýetiniň Türkmenistanyň daşary işler ministri Raşid Meredow bilen duşuşygy geçirildi. Onuň barşynda däp bolan dostlukly türkmen-gruzin gatnaşyklaryny pugtalandyrmagyň meseleleri ara alnyp maslahatlaşyldy.

Başga makalalar
162bd43e067841.jpeg
Aşgabatda geçirilen altynjy Hazar sammiti «Hazar bäşliginiň» hyzmatdaşlygyny giňeltmäge ymtylyşyny tassyklady

29-njy iýunda Aşgabatda Serdar Berdimuhamedowyň başlyklygynda altynjy Hazar sammiti geçirildi. Hazarýaka döwletleriň Baştutanlarynyň Aşgabat duşuşygy kaşaň “Arkadag” myhmanhanasynda guraldy. Bu ýerde ýokary derejeli myhmanlary kabul etmek hem-de iri halkara çäreleri guramak üçin ähli şertler döredildi.


160ffb613cb87f.jpeg
«Malaý» känindäki nobatdaky guýudan gazyň senagat akymy alyndy

«Malaý» käninde buraw işleriniň netijesinde tebigy gazyň gündelik debiti 400 müň kub metre barabar bolan senagat akymy alyndy. Buraw işleri «Türkmengaz» döwlet konserniniň «Türkmengazburawlaýyş» müdirliginiň hünärmenleri tarapyndan ýerine ýetirildi.


162bd85004290b.jpeg
«Türkmennebit» we «Dragon Oil (Turkmenistan) Ltd.» Önümi paýlaşmak hakynda ylalaşygy 2035-nji ýyla çenli uzaltdylar

Energetika ulgamynda halkara hyzmatdaşlygyny pugtalandyrmak Türkmenistanyň ykdysady strategiýasynyň möhüm ugrudyr. Nebitgaz toplumyny döwrebaplaşdyrmagyň we diwersifikasiýa ýoly bilen ösdürmegiň giň gerimli maksatnamasyny amala aşyrmak bilen ýurdumyz dünýäniň işewür toparlarynyň wekilleri bilen netijeli gatnaşyklar üçin hemişe açykdyr.


160ffb54d670fe.jpeg
«Gamyşlyjanebit»: ýarym ýylda 361,4 müň tonna nebit çykaryldy

«Gamyşlyjanebit» nebitgazçykaryş müdirliginiň işgärleri «Türkmennebit» döwlet konserni boýunça önümçilik depginleriniň artdyrylmagyna mynasyp goşant goşýarlar.


162bd4de773069.jpeg
Serdar Berdimuhamedow: Ykdysady ulgam Hazardaky hyzmatdaşlygyň ileri tutulýan ugry bolup durýar

Ykdysady ulgam Hazardaky hyzmatdaşlygyň ileri tutulýan ugry bolup durýar. Bu barada Türkmenistanyň Prezidenti Serdar Berdimuhamedow Aşgabatda geçirilen altynjy Hazar sammitinde eden çykyşynda belledi.