Üstünlige mynasyp goşant

https://oilgas.gov.tm/storage/posts/8586/original-164ffffab1a50b.jpg
«Türkmengaz» döwlet konserniniň «Lebapgazçykaryş» müdirliginiň agzybir işgärleri Arkadag Serdarly bagtyýar ýaşlar ýylyny üstünliklere beslemek ugrunda janypkeşlikli zähmet çekýärler. Olaryň birleşen tagallalary ýerine-de düşýär. Baýlyk çykaryjylar tarapyndan üstümizdäki ýylyň tamamlanýan her bir — Biz Naýyp gaz käninden sehimize gelip gowuşýan çig maly talabalaýyk saklamak we ýüklemek bilen baglanyşykly işleri bökdençsiz ýerine ýetirýäris. Bölümimizde dürli hünärli işgärleriň 34-si bolup, olaryň her biri wezipe borjunyň belentliginde bolmagy başarýar. Şonuň netijesinde önümçilik meýilnam

Habaryň dowamyny okamak üçin