Rowaçlyklara beslenýän menziller

https://oilgas.gov.tm/storage/posts/8793/original-16524e8e9c021d.jpg
— Her gezek ulaglar kärhanamyzyň derwezesinden çykyp, uzak menzillere ýola rowana bolanda olary ýagşy arzuw-niýetler bilen ugradýarys. Sürüjilerimiz ymgyr Garagumuň gollarynyň arasynda ýerleşýän gaz känlerine, önümçilik desgalaryna möhüm ýükleri bökdençsiz daşaýarlar, zerur işleri bitirýärler. Mö Biziň gürrüňdeşimiz «Türkmengaz» döwlet konserniniň «Lebapgazçykaryş» müdirliginiň ulaglar kärhanasynyň kärdeşler arkalaşygynyň ilkinji guramasynyň başlygy. Ol bu wezipä saýlanmazdan ozal kärhanada köp ýyllaryň dowamynda sürüji bolup zähmet çekipdir, özüne ynanylan ulagy bilen on müňlerçe kilomet

Habaryň dowamyny okamak üçin