Geologiýa bagyşlanan ömür

https://oilgas.gov.tm/storage/posts/8870/original-1652e2e2ebe6f9.jpg
Alym zenan Toty Rozyýewa 50 ýyla ýakyn zähmet ýoluny geolog hünärine bagyşlapdyr. Saralyp giden arhiw ýazgylaryň arasyndaky dürli ýyllarda neşir edilen gazet-žurnallarda ol barada ýazylan makalalar, onuň öz ýazan makalalary, baş sahypalarda çap edilen suratlary bizi has-da gyzyklandyrdy we şu ýaz Toty Rozyýewa Lebap welaýatynyň häzirki Saýat etrabynyň (öňki Sakar etrabynyň) 1-nji ýediýyllyk mekdebinde okaýarka tebigatyň täsinlikleri, has-da geografiýa sapagy özüne çekipdir. Geografiýa mugallymynyň sapakdan daşary geçirýän işleri onuň bu ugra bolan höwesini artdyrypdyr. Şonuň üçin ony şol

Habaryň dowamyny okamak üçin