Goturdepeli nebitçileriň ynamly gadamlary

https://oilgas.gov.tm/storage/posts/8980/original-16537666ba531a.jpg
Hormatly Prezidentimiz Türkmenistanyň Ministrler Kabinetiniň şu ýylyň 14-nji iýulynda bolup geçen giňişleýin mejlisinde milli ykdysadyýetimiziň ähli ulgamlarynda bitirilen işlere mynasyp baha bermek bilen, ýurdumyzyň ýangyç-energetika toplumynyň kabul edilen we onuň senagat hem-de eksport kuwwatl Mukaddes Garaşsyzlygymyzyň ýyllary içinde tehniki-ykdysady üpjünçilik babatda yzygiderli täzelenişi başdan geçirýän bu müdirlik konserniň düzümindäki nebiti, gazy, ugurdaş gazy, gaz kondensatyny çykarmak, gözleg-barlag we ulanyş guýularyny burawlamak, uglewodorod çig mallaryny turbageçirijiler ar

Habaryň dowamyny okamak üçin