Başarjaňlar her bir işde görelde

https://oilgas.gov.tm/storage/posts/9142/original-1654a1e48e09d1.jpg
«Türkmengaz» döwlet konserniniň «Lebapgazçykaryş» müdirliginiň geologiýa bölüminiň başlygy Berdi Kutlyýewden öňdebaryjylar hakynda soranymyzda, ilkinjileriň hatarynda buraw ussasy Oraz Durdykulowyň adyny tutdy hem-de onuň ýaş bolsa-da, özüniň tabynlygyndaky toparyň agzalaryna başarjaňlyk bilen ýo Kerki etrabynyň Astanababa şäherçesinde önüp ösen Oraz Durdykulow 2016-njy ýylda Ýagşygeldi Kakaýew adyndaky Halkara nebit we gaz uniwersitetini üstünlikli tamamlapdyr. Şol ýyldan bäri-de ol buraw ussasy bolup zähmet çekýär. Onuň hünär taýdan kämildigi, işine yhlaslydygy, ýokary guramaçylyk ukyby

Habaryň dowamyny okamak üçin