Gazçylaryň jogapkärli möwsümi

https://oilgas.gov.tm/storage/posts/9201/original-165530f672f95a.jpg
Häzirki günlerde «Marygazüpjünçilik» müdirliginiň Mary welaýatynyň şäherlerindäki, etraplaryndaky gaz hojalyk edaralarynyň işgärleri ilatyň tebigy gazyň köp sarp edilýän döwri bolan gyş paslynda «mawy ýangyç» bilen üpjünçiliginde bökdençligiň ýüze çykmazlygy üçin möwsüme taýýarlyk işlerini bellen Müdirligiň «Maryşähergaz» gaz hojalyk edarasynyň hünärmenleridir işçileri bolsa jogapkärli möwsüme taýýarlyk işlerini tamamlaýjy tapgyrda alyp barýarlar. Tejribeli hünärmen Şamyrat Rejebowyň ýolbaşçylygyndaky bu gaz hojalyk edarasynyň işgärleri welaýat merkezi Mary şäheri boýunça kyrk bir müň bir

Habaryň dowamyny okamak üçin