Gazçylaryň baýramçylyk zähmet sowgatlary

https://oilgas.gov.tm/storage/posts/9258/original-1655b1fb60099f.jpg
«Türkmengaz» döwlet konserniniň hem-de «Türkmengeologiýa» döwlet korporasiýasynyň Mary welaýatyndaky edara-kärhanalarynyň gazçylary döwletimiziň hemişelik Bitaraplygynyň ýetip gelýän şanly 28 ýyllyk baýramçylygyna hem-de Nebitgaz senagaty we geologiýa işgärleriniň gününe zähmet sowgatlary bilen b Gazçylar tarapyndan Mary welaýatynyň çägindäki gaz känlerinden birbada iki guýudan tebigy gazyň alynmagy munuň aýdyň subutnamasydyr.

Habaryň dowamyny okamak üçin