Nebiti gaýtadan işleýjiler oňat görkezijileri gazanýarlar

https://oilgas.gov.tm/storage/posts/928/original-15f8e829440ff0.png
Ýetip gelýän şanly senäni — Türkmenistanyň hemişelik Bitaraplygynyň 25 ýyllygyny mynasyp sowgatlar bilen garşylaýanlaryň hatarynda Seýdiniň nebiti gaýtadan işleýän zawodynyň agzybir we ruhubelent işgärleri hem bar. Olar şanly baýramyň giňden belleniljek ýylynyň her bir gününi zähmet üstünliklerin Hormatly Prezidentimiz ýurdumyzyň ykdysadyýetinde binýatlyk hyzmaty ýerine ýetirýän nebitgaz toplumynda işleriň sazlaşykly guralmagyna we ýokary hilli önümleriň öndürilýän möçberleriniň artdyrylmagyna uly ähmiýet berýär. Munuň üçin pudagyň kärhanalarynyň durky düýpli täzelenilýär. Şu maksat üçin

Habaryň dowamyny okamak üçin