“Hazar” konsorsiumy tender yglan edýär: 04.12.2023 - 03.01.2024

18:02 07.12.2023 1960

“Türkmen Milli nebitgaz kompaniýasy” ýapyk görnüşli paýdarlar jemgyýetinden hem-de "Mitro International Limited" kompaniýalaryndan ybarat bolan, öz işini "Hazar" şertnamalaýyn territoriýasynyň çäklerinde (Gündogar Çeleken meýdançasy) önümleri paýlaşmak şertnamasynyň esasynda alyp barýan “Hazar” konsorsiumy Caterpillar, Zoomlion и XGMG-QY-20 kysymly ýöriteleşdirilen awtoulag serişdelerini abatlamak we olara tehniki hyzmat bermek boýunça aşakdaky arza esasynda tender yglan edýär:

№219 29.11.2023 – Ýöriteleşdirilen awtoulag serişdelerini abatlamak we olara tehniki hyzmat bermek.

Tendere gatnaşmak üçin bildiriş çap edilen gününden başlap, 30 senenama gününiň dowamynda (18:00 çenli) aşakdaky resminamalary tabşyrmaly:

1.Dalaşgäriň marketing soraşmasyna gatnaşmak üçin ýazan arzasyny (kontakt maglumatlary we elektron poçtanyň salgylaryny görkezip, ygtyýarlandyrylan wekiliň goly we kompaniýanyň möhüri bilen tassyklanan erkin görnüşde) taýýarlamaly we görkezilen salga ibermeli;

2. Türkmenistanyň telekeçileri Türkmenistanyň senagatçylar we telekeçiler birleşiginde hasaba alnan bolmaly we şahadatnamanyň göçürmesi görkezilmeli.

Giňişleýin maglumatlar, arzanyň mazmuny bilen tanyşmak hem-de arzalary almak aşakda görkezilen salgy boýunça amala aşyrylýar:

745100, Türkmenistan, ş.Balkanabat, Atamyrat Annanyýaz ogly köçesi, 216-njy kwartal, “Hazar” konsorsiumynyň edarasy.

Habarlaşmak üçin telefonlar:

+993 61 765 488; + 993 61 882 295.

Elektron salgylary:

sergey.radko@mitromos.com, igor.savochkin@mitromos.com

Başga makalalar