“Hazar” konsorsiumy tender yglan edýär: 08.12.2023 - 07.01.2024

09:14 20.12.2023 2007

“Türkmen Milli nebitgaz kompaniýasy” ýapyk görnüşli paýdarlar jemgyýetinden hem-de "Mitro International Limited" kompaniýalaryndan ybarat bolan, öz işini "Hazar" şertnamalaýyn territoriýasynyň çäklerinde (Gündogar Çeleken meýdançasy) önümleri paýlaşmak şertnamasynyň esasynda alyp barýan “Hazar” konsorsiumy aşakdaky arza esasynda marketing soraşmasyny geçirýär:

Arza №220 17.12.2023 - bannerler, fotosuratlar (3 pozisiýa). 

Tendere gatnaşmak üçin bildiriş çap edilen gününden 30 senenama gününiň dowamynda aşakdaky resminamalary tabşyrmaly:

• dalaşgäriň marketing soraşmasyna gatnaşmak üçin ýazan arzasyny (kontakt maglumatlary we elektron poçtanyň salgylaryny görkezip, ygtyýarlandyrylan wekiliň goly we kompaniýanyň möhüri bilen tassyklanan erkin görnüşde) taýýarlamaly we görkezilen salga ibermeli;

• Türkmenistanyň telekeçileri Türkmenistanyň Senagatçylar we telekeçiler birleşiginde hasaba alnan bolmaly we şahadatnamanyň göçürmesi görkezilmeli.

Giňişleýin maglumatlar, arzanyň mazmuny bilen tanyşmak hem-de arzalary almak şu salgylar boýunça amala aşyrylýar:

  • 745100, Türkmenistan, Balkanabat ş., Atamyrat Annanyýaz ogly köçesi, 216-njy kwartal, “Hazar” konsorsiumynyň edarasy.

Habarlaşmak üçin telefonlar:

+993 62 592 231 

+993 61 765 488

  •  109147, RF, Moskwa, Marksistskaýa köçesi, 14/16-njy jaý, 1-nji bina, «Mitro International Limited» Kompaniýasynyň Moskwadaky wekilligi.

tel.: + 7 495 788 55 60, faks: + 7 495 748 32 31

Elektron salgylary:

mitro13@mitromos.com

sergey.radko@mitromos.com

igor.savochkin@mitromos.com

Başga makalalar