Hünär — ömrüň bezegi

https://oilgas.gov.tm/storage/posts/965/original-15f980472e9999.png
Seýdiniň nebiti gaýtadan işleýän zawodynyň 15-nji başlangyç hünär okuw mekdebi şäheriň owadan binalar toplumynyň birinde ýerleşýär. Hünärler ojagynda ýurdumyzyň ykdysadyýetinde möhüm orny eýeleýän nebitgaz toplumynyň, şeýle-de beýleki pudaklaryň edara-kärhanalary üçin gerekli hünärleri uly höwes — Häzirki wagtda bizde talyplaryň 500-den gowragy hünärleriň dokuzysy boýunça okaýar. Mugallymlarymyz olaryň peýdaly hünärleri kämil derejede ele almaklaryny gazanmak ugrunda ýadawsyz alada edýärler. Mekdebimizde okuwlary netijeli guramak üçin ähli zerur şertler we giň mümkinçilikler bar — diýip,

Habaryň dowamyny okamak üçin