Abadan ýaşaýşa gönükdirilen işler

https://oilgas.gov.tm/storage/posts/9720/original-165b20100d7b28.jpg
Hormatly Prezidentimiziň taýsyz tagallalary netijesinde bereketli ojaklarda «mawy ýangyç» alawlaýar. Ilatly ýerleri, önümçilik desgalaryny, medeni-durmuş maksatly binalary bu amatly ýangyç bilen bökdençsiz üpjün etmek meselesi hemişe üns merkezinde saklanylýar. Bu meselä gyş aýlarynda has ünsli ç — Gahryman Arkadagymyzyň «Döwlet adam üçindir!» we Arkadagly Gahryman Serdarymyzyň «Watan diňe halky bilen Watandyr! Döwlet diňe halky bilen döwletdir!» diýen halkymyzyň abadan ýaşaýşyna gönükdirilen bu dünýä nusgalyk ýörelgeleri barha rowaçlyklara beslenýär. Tutuş ýurdumyzda bolşy ýaly, biziň we

Habaryň dowamyny okamak üçin