BMG energiýa serişdelerini ibermekligi diwersifikasiýalaşdyrmak boýunça Türkmenistanyň garaýyşlaryny goldaýar

10:41 03.11.2020 3732

https://oilgas.gov.tm/storage/posts/997/original-15f9a76c1285e2.jpeg

Dünýä bazarlaryna energiýa serişdeleriniň durnukly iberilmegini üpjün etmek pandemiýa garşy göreşmekde hem-de ykdysadyýeti dikeltmegiň depginini güýçlendirmekde möhüm orun eýeleýär, diýip BMG-niň Türk­me­nis­tan­da­ky he­mi­şe­lik ut­gaş­dy­ry­jy­sy Ýelena Panowa «Türkmenistanyň nebiti we gazy 2020» XXV halkara forumynda belledi.

— Çökgünlik maýa goýumlary togtadyp, arassa energetika tehnologiýalarynyň ýaýramagynyň haýallamagyna howp salyp, has möhümi hem adamlaryň has elýeterli energiýa mümkinçiliklerini kynlaşdyryp, tutuş dünýä boýunça, şol sanda energiýa ulgamlarynyň ibermeleriniň zynjyryny bozdy – diýip Panowa aýtdy.

«Biz ykdysadyýetiň dikeldilmeginiň deň hukuklylyga, gatnaşyjylaryň ählisiniň gyzyklanmalarynyň hasaba alynmagyna hem-de paýhasly nyrh emele getirmeklige esaslanýan adalatly hem aýan ýörelgelerde geçirilmelidigi baradaky Türkmenistanyň garaýyşlaryny goldaýarys. Energetika akymlarynyň diwersifikasiýalaşdyrylmagy — bu maksada ýetmegiň möhüm ugrudyr» diýip Panowa aýtdy.

Diplomatyň nygtaýşy ýaly, «şu maksat bilen Türkmenistan energiýa serişdeleriniň howpsuz üstaşyr geçirilmegi boýunça halkara gepleşikleriniň üsti bilen energiýa serişdeleriniň dünýä bazarlaryna ygtybarly hem durnukly iberilmegine babatda başlangyçlary yzygiderli öňe sürýär. Bu gepleşikleriň netijesinde 2008-nji we 2013-nji ýyllarda BMG-niň Baş Assambleýasynyň «Energiýa serişdeleriniň ygtybarly we üstaşyr geçirilmegi hem-de durnukly ösüşi we halkara hyzmatdaşlygyny üpjün etmekde onuň orny» atly iki sany Kararnama kabul edildi».

— Türkmenistan ýörite edaranyň — BMG-niň Energetika geňeşiniň, şeýle hem Energetika howpsuzlygy boýunça BMG-niň bilermenler toparyny döretmäge çagyrýar.

«Hemişelik bitaraplyk — Türkmenistanyň milli syýasatynyň ägirt uly gazanany bolup, ol halkara gatnaşyklarynda möhüm şerte öwrüldi» diýip, BMG-niň Türk­me­nis­tan­da­ky he­mi­şe­lik ut­gaş­dy­ry­jy­sy Ýelena Panowa belledi.

Başga makalalar
16010fa1716613.jpeg
«Nebitdag» BIM: buraw işleri öňdebaryjy depginde

«Türkmennebit» döwlet konserniniň «Nebitdag» buraw işleri müdirliginiň hünärmenleri geçen ýyly ýokary önümçilik görkezijileri bilen tamamladylar. 2020-nji ýylyň jemleri boýunça buraw işleriniň meýilnamasy 121% ýerine ýetirildi.


16047045a403cb.jpeg
Turbageçirijileriň gurluşyk işlerini optimizirlemek üçin innowasion tehnologiýa

Uniwersitetimizde işlenip düzülen robot nebitgaz geçirijileriniň, ýangyç-energetika pudagynyň turbageçirijileriniň we beýleki halk hojalyk önümçiliginiň turbagurluşyk işlerini kämilleşdirmek, optimizirlemek, tizlik we hil häsiýetnamasyny ýokarlandyrmak üçin peýdalanmakda oňat netijeliligi berer diýip tama edýäris.


16163f0a046db2.jpeg
Dokuz aýyň jemlerine garaldy

Şu gün Türkmenistanyň nebitgaz toplumynyň merkezi binasynda «Türkmenistan — parahatçylygyň we ynanyşmagyň Watany» ýylynyň ýanwar-sentýabr aýlarynda ýerine ýetirilen işleriň jemlerine bagyşlanan hasabat ýygnagy boldy.


161c026f9c56be.jpeg
Uçar kerosini — birža söwdalarynyň öň hatarynda

Geçen hepdede Türkmenistanyň Döwlet haryt-çig mal biržasynyň söwdalarynda geleşikleriň 6-sy hasaba alyndy.


162503bb625cc5.jpeg
Wladimir Putin: bilelikdäki tagallalarymyz arkaly rus-türkmen hyzmatdaşlyk gatnaşyklarynyň mundan beýläk-de ösdürilmegini üpjün ederis

Russiýa Federasiýasynyň Prezidenti Wladimir Putin Russiýa bilen Türkmenistanyň arasynda diplomatik gatnaşyklaryň ýola goýulmagynyň 30 ýyllygy mynasybetli Serdar Berdimuhamedowa gutlag hatyny iberdi.