OGT-nyň ikinji gününiň merkezinde: Hazaryň deňiz bloklaryny özleşdirmegiň, Türkmenistanyň nebiti gaýtadan işlemeginiň we gazhimiýasynyň mümkinçilikleri

10:47 03.11.2020 4095

https://oilgas.gov.tm/storage/posts/1001/original-15f9ab2a7b3608.jpeg

Söwda-senagat edarasynda guramaçylary «Türkmengaz» we «Türkmennebit» döwlet konsernleri çykyş edýän «Türkmenistanyň nebiti we gazy 2020» XXV Halkara maslahatynyň ikinji güni hem baý mazmunly boldy.

Birinji mejlis Hazar deňziniň türkmen bölegindäki deňiz bloklaryna maýa goýumlaryny çekmek mowzugyna bagyşlandy. Bu ýerde «Türkmengeologiýa» DK-nyň başlygy Merdan Rozyýewiň Hazaryň uglewodorod mümkinçiliklerini öwrenmek boýunça mundan beýläkki işleriň esasy ugurlary baradaky çykyşy boldy. Şeýle hem Hazar deňziniň türkmen böleginiň iň soňky geologo-geofizika maglumatlary hödürlenildi.

Deňiz känlerini özleşdirmekde Türkmenistanyň daşary ýurtly hyzmatdaşlarynyň çykyşlary onlaýn tertipde diňlenildi. Hazaryň deňiz bloklaryna maýa goýumlary nädip çekmeli diýen sowala PETRONAS Carigali (Turkmenistan) Sdn Bhd kompaniýasynyň baş ýerine ýetiriji direktory Ruslan Bin Abdul Gani öz çykyşynyň dowamynda jogap bermäge synanyşdy. Türkmenistanda alyp barýan işleri barada Dragon Oil kompaniýasynyň baş ýerine ýetiriji direktory Ali Al Jarwan çykyş etdi.

Deňizdäki nebit känlerini özleşdirmekde Demirgazyk Hazarda «LUKOÝL» kompaniýasynyň döwrebap tehnologiýalardan peýdalanmak tejribesi bilen «LUKOÝL - Nižnewolžskneft» OOO taslamasynyň menejeri Oleg Şumowskiý paýlaşdy.

Indiki mejlis nebitiň we gazyň monetizasiýasy meselesine hem-de bu ugurdaky täze maýa goýum mümkinçiliklerine bagyşlandy. Bu ýerde Türkmenistanyň Halkara nebit we gaz uniwersitetiniň rektory çykyş etdi. «Türkmengaz» DK-nyň Gyýanlydaky Polimer zawodynyň direktory kärhananyň işiniň täze ugurlary barada gürrüň berdi. «Schlumberger Logelco, Inc.» kompaniýasynyň baş direktory ulanyşdaky känlerde uglewodorod çykarylyşyna täze tehnologiýalary ornaşdyrmak tejribesi bilen paýlaşdy.

Günük ikinji ýarymy «Türkmenistanyň gazhimiýa we nebiti gaýtadan işleýän toplumy — netijeli hem ekologik howpsuzlygyň nusgasy» mowzugyna bagyşlandy. Bu mejlisiň çäklerinde Türkmenbaşynyň nebiti gaýtadan işleýän zawodlar toplumynyň ýolbaşçylarynyň, «Türkmengaz» DK-nyň Owadandepedäki gazbenzin önümçiligi boýunça zawodynyň, NAPECO kompaniýasynyň we başga-da birnäçe kompaniýasynyň ýolbaşçylary çykyş etdiler.

Olaryň çykyşlarynda kärhanalaryň täze maýa goýum mümkinçilikleri, halkara bazarlarynda ECO-93 gazbenzinini ýerlemegiň geljegi, uglewodorodlaryň eksporty boýunça täze çözgütler maslahatlaşyldy.

Energetiki barlaglar boýunça Oksford institutynyň ylmy işgäri Julian Bouden gaz boýunça global çaklamalary onlaýn görnüşde hödürledi.

Soňra moderatorlar tarapyndan mejlisleriň ählisiniň netijeleri jemlendi hem-de maslahatyň resmi ýapylyşy boldy.

Şol gün daşary ýurt kompaniýalarynyň Türkmenistanyň nebitgaz toplumynyň ýolbaşçylary bilen deslapdan ylalaşylan duşuşyklary geçirildi.

Başga makalalar
16010fa1716613.jpeg
«Nebitdag» BIM: buraw işleri öňdebaryjy depginde

«Türkmennebit» döwlet konserniniň «Nebitdag» buraw işleri müdirliginiň hünärmenleri geçen ýyly ýokary önümçilik görkezijileri bilen tamamladylar. 2020-nji ýylyň jemleri boýunça buraw işleriniň meýilnamasy 121% ýerine ýetirildi.


16047045a403cb.jpeg
Turbageçirijileriň gurluşyk işlerini optimizirlemek üçin innowasion tehnologiýa

Uniwersitetimizde işlenip düzülen robot nebitgaz geçirijileriniň, ýangyç-energetika pudagynyň turbageçirijileriniň we beýleki halk hojalyk önümçiliginiň turbagurluşyk işlerini kämilleşdirmek, optimizirlemek, tizlik we hil häsiýetnamasyny ýokarlandyrmak üçin peýdalanmakda oňat netijeliligi berer diýip tama edýäris.


16163f0a046db2.jpeg
Dokuz aýyň jemlerine garaldy

Şu gün Türkmenistanyň nebitgaz toplumynyň merkezi binasynda «Türkmenistan — parahatçylygyň we ynanyşmagyň Watany» ýylynyň ýanwar-sentýabr aýlarynda ýerine ýetirilen işleriň jemlerine bagyşlanan hasabat ýygnagy boldy.


161c026f9c56be.jpeg
Uçar kerosini — birža söwdalarynyň öň hatarynda

Geçen hepdede Türkmenistanyň Döwlet haryt-çig mal biržasynyň söwdalarynda geleşikleriň 6-sy hasaba alyndy.


162503bb625cc5.jpeg
Wladimir Putin: bilelikdäki tagallalarymyz arkaly rus-türkmen hyzmatdaşlyk gatnaşyklarynyň mundan beýläk-de ösdürilmegini üpjün ederis

Russiýa Federasiýasynyň Prezidenti Wladimir Putin Russiýa bilen Türkmenistanyň arasynda diplomatik gatnaşyklaryň ýola goýulmagynyň 30 ýyllygy mynasybetli Serdar Berdimuhamedowa gutlag hatyny iberdi.