TNGIZT-de nebitiň gaýtadan işlenilişiniň çuňlugy 86%-dan 92%-e çenli artar

20:54 31.10.2020 3920

https://oilgas.gov.tm/storage/posts/986/original-15f9bab64137bd.jpeg

Türkmenbaşynyň nebiti gaýtadan işleýän zawodlar toplumy nebitiň gaýtadan işlenilişiniň çuňlugyny 86%-den 92%-e çenli artdyrar. Munuň özi TNGIZT-niň nebiti gaýtadan işlemek boýunça dünýäniň öňdebaryjy liderleri bilen bir hatara çykmagyna getirer. Bu barada TNGIZT-niň baş direktory Döwran Çişiýew penşenbe güni «Türkmenistanyň nebiti we gazy 2020» halkara forumynda eden çykyşynda belläp geçdi.

Onuň bellemegine görä, nebitiň gaýtadan işlenilmeginiň şu hili ýokarlandyrylmagyna TNGIZT-de gurulýan haýalladylan kokslaşdyrma we gudronyň deasfaltizasiýasy täze desgasynyň işe girizilmegi ýardam eder.

TNGIZT-niň ulgamlaýyn hem hemişelik döwrebaplaşdyrylmagynyň çäklerinde täze tehnologiýalaryň mundan beýläk hem ornaşdyrylmagy ekologiýa taýdan arassa awtomobil benzinleriniň we Ýewro-5 ülňülerine laýyk gelýän dizel ýangyjynyň işlenilip taýýarlanmagyna doly geçmäge gönükdirilendir, diýip D.Çişiýew belledi.

Häzirki wagtda toplumyň düzümine nebiti başlangyç hem gaýtadan işleýän birnäçe desga girýär — olar ELOU-AT desgalary, katalitik kreking we riforming, reaktiw ýangyjy arassalaýyş, dizel ýangyjyny gidroarassalaýyş, olefinleri alkilirleniş hem-de ýeňil benzinleriň izomerizasiýasy desgalary girýär.

TNGIZT-ni döwrebaplaşdyrmagyň barşynda polipropilen örtükleriniň, haltalarynyň, bitumyň, koksuň we taplanan koksuň önümçiligi boýunça desgalar, çalgy ýaglarynyň we polipropileniň önümçiligi boýunça seh işe girizildi.

Onuň önümçiliginiň sanly özgerdilmegi boýunça işler hem dowam edýär —gözegçilik desgalary we dolandyryş barada maglumatlary toplamak, gaýtadan işlemek, görkezmek we arhiwleşdirmek boýunça ulgamlar ornaşdyrylýar.

TNGIZT-de ekologiki normalara doly laýyk gelýän nebiti gaýtadan işleýän we nebit himiýa pudaklarynyň önümleriniň ähli esasy görnüşleri öndürilýär. Esasy düzüm — bu ýokary oktanly etillendirilmedik awtomobil benzini, awiasion ýagtylandyryjy we tehniki kerosin, suwuklandyrylan nebit gazy, dizel ýangyjynyň dürli görnüşleri, şol sanda ECO-4 we ECO-5, 30-dan gowrak görnüşli çalgy ýaglary, polirpopilen, elektrod taplanan koks, ýokary hilli ýol we gurluşyk bitumlary, azkükürtli mazutlar we beýlekiler bar.

Türkmenistanda iň iri kärhana bolmak bilen, TNGIZT gerimi boýunça öňdebaryjy nebiti gaýtadan işleýän konsernlere barabardyr. Onuň düzümine iki sany zawod, köp sanly nebit ýataklar we beketler bar.

Başga makalalar
16010fa1716613.jpeg
«Nebitdag» BIM: buraw işleri öňdebaryjy depginde

«Türkmennebit» döwlet konserniniň «Nebitdag» buraw işleri müdirliginiň hünärmenleri geçen ýyly ýokary önümçilik görkezijileri bilen tamamladylar. 2020-nji ýylyň jemleri boýunça buraw işleriniň meýilnamasy 121% ýerine ýetirildi.


16047045a403cb.jpeg
Turbageçirijileriň gurluşyk işlerini optimizirlemek üçin innowasion tehnologiýa

Uniwersitetimizde işlenip düzülen robot nebitgaz geçirijileriniň, ýangyç-energetika pudagynyň turbageçirijileriniň we beýleki halk hojalyk önümçiliginiň turbagurluşyk işlerini kämilleşdirmek, optimizirlemek, tizlik we hil häsiýetnamasyny ýokarlandyrmak üçin peýdalanmakda oňat netijeliligi berer diýip tama edýäris.


16163f0a046db2.jpeg
Dokuz aýyň jemlerine garaldy

Şu gün Türkmenistanyň nebitgaz toplumynyň merkezi binasynda «Türkmenistan — parahatçylygyň we ynanyşmagyň Watany» ýylynyň ýanwar-sentýabr aýlarynda ýerine ýetirilen işleriň jemlerine bagyşlanan hasabat ýygnagy boldy.


161c026f9c56be.jpeg
Uçar kerosini — birža söwdalarynyň öň hatarynda

Geçen hepdede Türkmenistanyň Döwlet haryt-çig mal biržasynyň söwdalarynda geleşikleriň 6-sy hasaba alyndy.


162503bb625cc5.jpeg
Wladimir Putin: bilelikdäki tagallalarymyz arkaly rus-türkmen hyzmatdaşlyk gatnaşyklarynyň mundan beýläk-de ösdürilmegini üpjün ederis

Russiýa Federasiýasynyň Prezidenti Wladimir Putin Russiýa bilen Türkmenistanyň arasynda diplomatik gatnaşyklaryň ýola goýulmagynyň 30 ýyllygy mynasybetli Serdar Berdimuhamedowa gutlag hatyny iberdi.