“Balkangidrogeologiýa” ekspedisiýasy günbatar sebitde agyz suwunyň ätiýaçlyklaryny artdyrýar

09:31 09.02.2024 1748

https://oilgas.gov.tm/storage/posts/9875/original-165c4815b65a6b.jpg

“Türkmenistanyň ilatly nokatlaryny arassa agyz suwy bilen üpjün etmek boýunça Baş maksatnamasy” tapgyrlaýyn durmuşa geçirilýär. Bu maksatnamanyň üstünlikli durmuşa geçirilmegine “Türkmengeologiýa” döwlet korporasiýasynyň “Balkangidrogeologiýa” ekspedisiýasynyň zähmet toparlary düýpli goşant goşýarlar.

Korporasiýasynyň ugurdaş kärhanalarynyň geologlary uglewodorod çig malyna baý gorlaryň gözlegini amala aşyrýarlar, ýerasty suwlaryň çeşmeleriniň, peýdaly gazylyp alynýan magdanlaryň, gurluşyk harytlary üçin çig mal serişdeleriniň barlag we derňew işlerini geçirýärler.

2024-nji ýylyň 19-njy ýanwarynda geçirilen Ministrler Kabinetiniň mejlisinde Türkmenistanyň Prezidenti Serdar Berdimuhamedow ýerasty suwlaryň täze känleriniň netijeli gözleg işiniň möhüm ähmiýetini belledi.

Ekspedisiýanyň hünärmenler günbatar sebitiň çäklerinde jikme-jik gidrogeologiýa gözleg işlerini geçirýärler. 2023-nji ýylda kärhana 83 sany täze wertikal guýynyň buraw işlerini üstünlikli ýerine ýetirdiler. Geçirilen buraw işleriniň umumy çuňlugy 6 müň, 353 metre deň boldy. Bu görkeziji bellenilen meýilnamanyň 110 göterim ýerine ýetirilendigini aňladýar. Şol işlerden 5 müň 747 metr çuňlukdaky işler meýilnama boýunça, 606 metr bolsa potrat işleridir.

Ekspedisiýanyň hünärmenleri döwrebap tehnikalaryň kömegi bilen ýerasty suwlaryň gözleg we barlag işlerini, olaryň gorlaryny anyklamak, şeýle hem burawlanan dik guýularyň ulanylyşy boýunça işleri üstünlikli alyp barýarlar.  Toparyň iş uguna şeýle hem Balkan welaýatynyň Gyzylarbat etrabynyň ýerasty suwlarynyň Jahanyr käniniň az duzly we arassa agyz suwunyň barlag işleri hem degişlidir.

Ekspedisiýanyň esasy iş ugry günbatar sebitiň ilatly nokatlarynyň agyz suwy bilen üpjünçiligini gowulandyrmaga, oba hojalyk ekinleriniň suwarylmagyny gowulandyrmaga gönükdirilendir.

Geçen ýylda Gyzylarbat etrabynyň “Jahanyr” ýerasty suw ýataklarynyň ätiýaçlyk gorlaryny bahalandyrmak boýunça geçirilen işleriň netijesinde ýerasty suwlaryň ätiýaçlyk gorlary her günde 3 müň 456 kub metr diýlip hasaplandy. Ol Türkmenistanyň Ministrler Kabinetiniň ýanyndaky Peýdaly gazylyp alynýan magdanlaryň komiteti tarapyndan tassyklanyldy.

Şeýlelikde, bu kände ýerasty suwlaryň ätiýaçlyk gorlarynyň artyş derejesi günde 1 müň 226 kub metre deň boldy. Bu ýerasty suwlar ilatyň durmuş-hojalyk zerurlyklary üçin netijeli peýdalanylýar.

Kärhananyň işiniň häzirki depgini şu ýyl üçin kabul edilen meýilnamanyň hem üstünlikli ýerine ýetiriljekdigine şaýatlyk edýär. Muňa ýanwar aýynda amala aşyrylan, umumy çuňlugy 420-ä derek 448 metr bolan maglumatlar hem şaýatlyk edýär.

Başga makalalar
16507de0898dda.jpg
«Türkmengaz» DK-da öňdebaryjy tehnologiýalary ornaşdyrmak we döwrebaplaşdyrmak boýunça işler geçirilýär

Şenbe güni Prezident Serdar Berdimuhamedow sanly ulgam arkaly Ministrler Kabinetiniň nobatdaky mejlisini geçirdi. Onda ýurdumyzyň durmuşyna degişli käbir meseleler ara alnyp maslahatlaşyldy.


161a088a769093.jpeg
Türkmenistan — Özbegistana awtobenzin ibermekde ilkinji üçlükde

Türkmenistan Özbegistana awtomobil ýangyjyny ibermekde ilkinji üçlüge girdi. Ýanwar-oktýabr aýlarynda türkmen ýangyjynyň Özbegistana eksporty 136 million litre barabar boldy diýip, Özbegistanyň Statistika baradaky döwlet komiteti habar berýär.


161a47a0c18415.jpeg
Gurbanguly Berdimuhamedow: YHG-nyň ileri tutulýan ugurlarynyň hatarynda Türkmenistan energetika we ulag ulgamynda hyzmatdaşlygy ösdürmegi görýär

YHG-nyň ileri tutulýan ugurlarynyň hatarynda Türkmenistan energetika we ulag ulgamynda hyzmatdaşlygy ösdürmegi görýär. Bu barada Prezidenti Gurbanguly Berdimuhamedow YHG-nyň 15-nji sammitinde eden çykyşynda belledi.


161a479a09bad8.jpeg
Aşgabatda YHG-nyň agza döwletleriniň Baştutanlarynyň 15-nji sammiti geçirildi

Geçen ýekşenbe güni, 28-nji noýabrda Aşgabatda Türkmenistanyň Prezidenti Gurbanguly Berdimuhamedowyň ýolbaşçylygynda Aşgabatda YHG-nyň agza-döwletleriniň ýolbaşçylarynyň 15-nji Sammiti geçirildi.


1650968b05727d.jpg
Türkmenistanyň Prezidenti we ÝB-niň Başlygy ikitaraplaýyn hyzmatdaşlygy berkitmegiň meselelerini maslahatlaşdylar

Birleşen Milletler Guramasynyň Baş Assambleýasynyň 78-nji mejlisine gatnaşmak maksady bilen, Nýu-Ýorkda iş sapary bilen bolýan Prezident Serdar Berdimuhamedow Ýewropa Bileleşiginiň Başlygy Şarl Mişel bilen duşuşdy diýip, TDH habar berýär.