Ilkinji wirtual sergide Türkmenistanyň önümçilik we senagat mümkinçilikleri hödürlenildi

10:44 03.11.2020 3241

https://oilgas.gov.tm/storage/posts/999/original-15f9f8dd389112.jpeg

Ýekşenbe güni, 1-nji noýabrda Söwda-senagat edarasy ýurdumyzyň ministrlikleri we pudaklaýyn dolandyryş edaralary bilen bilelikde giň möçberli internet-taslama bolan Türkmenistanyň ykdysady gazananlarynyň wirtual sergisini gurady. Ol ýurdumyzyň bitaraplyk derejesine eýe bolmagynyň 25 ýyllygyna bagyşlandy.

Serginiň maksady — gazanylýan üstünlikleri beýan etmek, netijeli mahabat çärelerini guramak, ygtybarly hyzmatdaşlary ýüze çykarmak, täze şertnamalary baglaşylmak, bazaryň meýillerine we öz mümkinçilikleriňe göz ýetirmek.

Innowasion tehnologiýalary ulanmak arkaly ilkinji internet-sergini guramak 2020-2025-nji ýyllarda Türkmenistanyň daşary syýasat işini ösdürmegiň Maksatnamasyny amala aşyrmaga bolan möhüm ädimi äşgär edýär.

Internet-sergini (https://virtualexpo.gov.tm) salgy boýunça synlap bolýar. Serginiň her bölüminde görkezilýän önümler we aragatnaşyk hem-de elektron poçta salgysy arkaly ýola goýulýan hyzmatlar baradaky maglumatlaryň türkmen, rus we iňlis dillerinde beýan edilýändigini aýratyn bellemeli.

Sergide 50-den gowrak gatnaşyjylar bar, olaryň diwarlyklary önümler hem-de hyzmatlar barada doly maglumaty özünde saklaýar. Her bir diwarlykda wideoşekil, maglumat beriji buklet hem-de onuň eýesiniň maglumaty berilýär.

Hususan-da, internet sergisinde ýurdumyzyň nebitgaz toplumynyň kärhanalary hem mynasyp orun aldy. Olaryň hatarynda — «Türkmengaz» we «Türkmennebit» döwlet konsernleri, «Türkmenbaşynyň nebiti gaýtadan işleýän zawodlar toplumy», «Türkmengeologiýa» döwlet korporasiýasy bar. «Türkmengeologiýa» DK geologik gullugyň önümçilik hem tehnologik mümkinçiliklerini hödürleýän wideoşekil ýerleşdirdi.

Öň, Türkmenistanyň Prezidenti Gurbanguly Berdimuhamedow Hökümet mejlisiniň barşynda «Wirtual sergi» — üstünlikleri beýan etmek, netijeli mahabat çäresi, ygtybarly hyzmatdaşlary tapmak, täze şertnamalary baglanyşmak, bazaryň ýörelgelerini we öz mümkinçilikleriňi bahalandyrmak üçin oňat mümkinçilik diýip belledi. «Şular ýaly sergileri guramak üçin innowasion tehnologiýalary has işjeň çekmeli» diýip döwlet Baştutany belledi.

Wirtual sergä noýabr aýynyň dowamynda girip görmek elýeterli bolar.

Başga makalalar
16010fa1716613.jpeg
«Nebitdag» BIM: buraw işleri öňdebaryjy depginde

«Türkmennebit» döwlet konserniniň «Nebitdag» buraw işleri müdirliginiň hünärmenleri geçen ýyly ýokary önümçilik görkezijileri bilen tamamladylar. 2020-nji ýylyň jemleri boýunça buraw işleriniň meýilnamasy 121% ýerine ýetirildi.


16047045a403cb.jpeg
Turbageçirijileriň gurluşyk işlerini optimizirlemek üçin innowasion tehnologiýa

Uniwersitetimizde işlenip düzülen robot nebitgaz geçirijileriniň, ýangyç-energetika pudagynyň turbageçirijileriniň we beýleki halk hojalyk önümçiliginiň turbagurluşyk işlerini kämilleşdirmek, optimizirlemek, tizlik we hil häsiýetnamasyny ýokarlandyrmak üçin peýdalanmakda oňat netijeliligi berer diýip tama edýäris.


16163f0a046db2.jpeg
Dokuz aýyň jemlerine garaldy

Şu gün Türkmenistanyň nebitgaz toplumynyň merkezi binasynda «Türkmenistan — parahatçylygyň we ynanyşmagyň Watany» ýylynyň ýanwar-sentýabr aýlarynda ýerine ýetirilen işleriň jemlerine bagyşlanan hasabat ýygnagy boldy.


161c026f9c56be.jpeg
Uçar kerosini — birža söwdalarynyň öň hatarynda

Geçen hepdede Türkmenistanyň Döwlet haryt-çig mal biržasynyň söwdalarynda geleşikleriň 6-sy hasaba alyndy.


162503bb625cc5.jpeg
Wladimir Putin: bilelikdäki tagallalarymyz arkaly rus-türkmen hyzmatdaşlyk gatnaşyklarynyň mundan beýläk-de ösdürilmegini üpjün ederis

Russiýa Federasiýasynyň Prezidenti Wladimir Putin Russiýa bilen Türkmenistanyň arasynda diplomatik gatnaşyklaryň ýola goýulmagynyň 30 ýyllygy mynasybetli Serdar Berdimuhamedowa gutlag hatyny iberdi.