Türkmenistan bütindünýä energetika howpsuzlygy pudagynda hyzmatdaşlyk boýunça Bileleşigiň döredilmegini teklip edýär

20:06 15.02.2024 863

https://oilgas.gov.tm/storage/posts/9937/original-165cdf09b979f5.jpg

Türkmenistan gyzyklanýan ýurtlaryň hökümetlerine bütindünýä energetika howpsuzlygy we durnukly ösüş pudagynda hyzmatdaşlyk boýunça Bileleşik döretmegi teklip etdi. Bu barada Dubaýda bolup geçen Bütindünýä hökümet sammitinde Türkmenistanyň wise-premýeri we daşary işler ministri R.Meredow yglan etdi.

Ýurduň daşary işler ministri geçiş ykdysadyýetli ýurtlar babatynda durnukly ösüş üçin energetika durnuklylygynyň ileri tutulýan möhüm meseledigini belläp geçdi.

Türkmenistanyň daşary işler ministriniň aýtmagyna görä, şunuň bilen baglanyşyklylykda ýakyn geljekde dünýä derejesinde aşakdaky meseleleri çözmäge gönükdirilen tagallalary jemlemelidir:

– birinjiden, hökümetleriň, energiýa şereketleriniň we maliýe guramalarynyň arasynda hyzmatdaşlygyň täze halkara ýerligini döretmeli;

– ikinjiden, energiýa töwekgelçilikleri dolandyrmak boýunça öňdebaryjy tejribäniň alyş-çalşyny üpjün etmeli;

– üçünjiden, energiýa üpjünçiligindäki bütindünýä we sebitleýin bökdençlikleri çözmek üçin täsirli gurallary işläp düzmeli;

– dördünjiden, halkara ähmiýetli strategik energiýa infrastrukturasy taslamalaryna bilelikdäki maýa goýumlaryny höweslendirmeli;

– bäşinjiden, aç-açan we bäsdeşlige ukyply energiýa bazarlarynyň döredilmegine ýardam etmeli.

«Şu maksatlara ýetmek we wezipeleri ýerine ýetirmek maksady bilen, Türkmenistan gyzyklanýan ýurtlaryň hökümetlerine bütindünýä energetika howpsuzlygy we durnukly ösüş ugurlary boýunça bileleşik döretmegi teklip edýär» diýip, Daşary işler ministrliginiň başlygy aýtdy.

Şeýle hem R.Meredow şunuň ýaly bileleşigiň çäginde hyzmatdaşlygyň esasy ýörelgesiniň hemmeler üçin elýeterli, ygtybarly, dowamly we häzirki zaman energiýa çeşmelerine elýeterliligi üpjün etmek üçin maksatlaryň bölünmezliginiň we özara baglanyşyklylygynyň bolmalydygyny belledi.

Başga makalalar
162bd53401143d.jpeg
Wladimir Putin: «Gazpromyň» ýolbaşçylary ýakynda Türkmenistana geler

Russiýanyň Prezidenti Wladimir Putin «Gazpromyň» ýolbaşçylarynyň ýakyn wagtda Türkmenistana geljekdigini habar berdi.Bu barada Russiýanyň Lideri 29-njy iýunda Aşgabatda geçirilen altynjy Hazar sammiti tamamlanandan soň, žurnalistleriň sowalyna beren jogabynda aýtdy diýip, Russiýanyň Prezidentiniň saýty habar berýär.


162baa13cb92b4.jpeg
400 töweregi hünärmen Seýdiniň NGIZ-niň okuw mekdebini tamamlady

400 töweregi talyp şu ýylda Seýdiniň Nebiti gaýtadan işleýän zawodynyň №15 ýörite tehniki okuw mekdebini tamamlady diýip, Jeyhun.news neşiri habar berýär.


162bc15031f3b8.jpeg
Türkmenistanyň paýtagtynda VI Hazar sammiti geçirildi

29-njy iýunda Aşgabatda Hazarýaka döwletleriniň — Azerbaýjanyň, Eýranyň, Gazagystanyň, Russiýanyň we Türkmenistanyň Baştutanlarynyň sammiti geçirildi.


162bbf6eb76e2d.jpeg
Türkmenistanyň DIM-niň ýolbaşçysy Hazar deňzinde ykdysady hyzmatdaşlygy işjeňleşdirmäge çagyrdy

Sişenbe güni Türkmenistanyň DIM-inde geçirilen Hazarýaka döwletleriň daşary işler ministrleriniň Geňeşiniň mejlisinde 29-njy iýunda Aşgabatda boljak VI Hazar sammitine taýýarlyk görmek hem-de onuň gün tertibine girizilen meseleleri ylalaşmak ara alnyp maslahatlaşylan esasy meseleleriň hatarynda boldy.


162baa1980c08f.jpeg
Hazarýaka döwletleriniň DIM-niň ýolbaşçylary Aşgabatda VI Hazar sammitine taýýarlygy maslahatlaşar

RF-niň DIM-niň ýolbaşçysy Sergeý Lawrow sişenbe güni Hazarýaka döwletleriniň daşary işler ministrlerinň 29-njy iýunda Aşgabatda Altynjy Hazar sammitine taýýarlyk meselelerine bagyşlanan duşuşygyna gatnaşar diýip, Interfaks habar berýär.