Türkmenistanyň wekiliýeti ABŞ-nyň Döwlet Departamentinde hyzmatdaşlygyň ýollaryny maslahatlaşdy

20:05 15.02.2024 1368

https://oilgas.gov.tm/storage/posts/9936/original-165cdf0e5d130b.jpg

Türkmenistanyň wekiliýeti ABŞ-nyň Döwlet departamentinde Döwlet sekretarynyň kömekçisiniň orunbasary, ilçi Jon Pommerşaým bilen geçiren duşuşygynda ikitaraplaýyn gatnaşyklaryň ileri tutulýan ugurlary ara alnyp maslahatlaşyldy diýip, Türkmenistanyň DIM-i habar berýär.

“Duşuşykda taraplar iki döwletiň arasynda syýasy-diplomatik, söwda-ykdysady we medeni-gumanitar ugurlar boýunça hyzmatdaşlygyň esasy ugurlaryny ara alyp maslahatlaşdylar we 2023-nji ýylyň jemi boýunça ikitaraplaýyn hyzmatdaşlygyň örän netijeli bolandygyny bellediler” diýlip saýtda aýdylýar.

Duşuşykda söhbetdeşler taraplary gyzyklandyrýan meseleleri ara alyp maslahatlaşmak we ikitaraplaýyn gatnaşyklary ösdürmek üçin bilelikdäki çäreleri utgaşdyrmak üçin türkmen-amerikan syýasy geňeşmeleriniň işine oňyn baha berdiler. Diplomatlar 2024-nji ýylda meýilleşdirilýän syýasy geňeşmeleriň guramaçylyk taraplary barada pikir alyşdylar.

Şeýl hem türkmen wekiliýeti ABŞ-nyň Döwlet departamentiniň C5 + 1 sekretariaty boýunça utgaşdyryjysy hanym Keýtlin Setola bilen duşuşdy. Olar ABŞ-nyň Merkezi Aziýa sebiti bilen özara bähbitli hyzmatdaşlygy ösdürmek üçin Türkmenistanyň bu formatdaky işjeňligine ýokary baha berdiler. 

Söhbetdeşler gatnaşyklary giňeltmek üçin täze çemeleşmeleri we pikirleri öwrenmäge mümkinçilik berýän howpsuzlyk, ykdysadyýet, energiýa we daşky gurşaw boýunça C5+1 dialogynyň iş toparlarynyň işiniň netijeliligini bellediler.

Başga makalalar
161f374d39b308.jpeg
Nebitgaz toplumynda hoşallyk maslahaty geçirildi

26-njy ýanwarda hormatly Prezidentimiz Gurbanguly Berdimuhamedow maliýe-ykdysadyýet we nebitgaz toplumynyň ýolbaşçylarynyň gatnaşmagynda iş maslahatyny geçirdi. Onda 2022-nji ýylda tutuş ýurdumyz boýunça Garaşsyz döwletimizi ykdysady taýdan mundan beýläk ösdürmek babatda öňde durýan wezipeler ara alnyp maslahatlaşyldy hem-de sebitleri döwrüň talaplaryna laýyk ösdürmek, halkymyzyň hal-ýagdaýyny has-da gowulandyrmak meselelerine garaldy.


160b6755f54ccb.jpeg
Ýylyň başyndan bäri Goturdepe ýatagynda 85 sany guýy abatlanyldy

«Türkmennebit» döwlet konserniniň «Goturdepe» ýatagyndaky guýulary düýpli abatlamak boýunça kärhanasynda öndürijiligi peselen nebit guýularyny abatlamak we olary hereket edýän guýularyň hataryna goşmak boýunça işler üstünlikli alnyp barylýar.


162da9aac8feb2.jpeg
«Demirgazyk akymy» boýunça ibermeler dikeldilenden soň hem Ýewropada gazyň bahasy arzanlamady

«Demirgazyk akymy» boýunça ibermeler dikeldilenden soň hem Ýewropada gazyň bahasy arzanlamady. Eýýäm bir hepde bäri bahalar müň kub metrine 1600 dollar derejesinde saklanýar.


160b6759fe3dab.jpeg
Türkmen-ýapon ykdysady komitetiniň başlyklarynyň duşuşygy geçirildi

Duşenbe güni Ykdysady hyzmatdaşlyk boýunça türkmen-ýapon komitetiniň başlyklarynyň wideoaragatnaşyk arkaly duşuşygy geçirildi. Onuň barşynda ikitaraplaýyn hyzmatdaşlygyň häzirki ýagdaýy we geljegi ara alnyp maslahatlaşyldy diýip, Türkmenistanyň daşary syýasat edarasynyň saýty habar berýär.


165698e23f407f.jpg
«Türkmengaz» döwlet konserniniň gaz gysyjy desgalarynda düýpli abatlaýyş işleri geçirilýär

Prezident Serdar Berdimuhamedow Ministrler Kabinetiniň sanly ulgam arkaly nobatdaky mejlisini geçirdi. Onuň gün tertibine ýurdumyzy durmuş-ykdysady taýdan ösdürmegiň möhüm wezipeleri, birnäçe resminamalaryň taslamalary, şeýle hem beýleki meseleler girizildi.