Habarlar RSS
15f22d03d566c0.jpeg
Türkmenistanyň BSG synçy hökmünde amala aşyrjak indiki ädimleri barada pikir alşyldy
26.08.20 - 16:21

Onlaýn görnüşinde Türkmenistanyň Bütindünýä söwda guramasyna (BSG) agza bolmagy bilen bagly meseleleri öwrenmek boýunça nobatdaky duşuşykda türkmen tarapynyň synçy hökmünde amala aşyrjak indiki ädimleri barada pikir alşyldy. Bu barada Türkmenistanyň daşary syýasat edarasynyň saýty habar berýär.


15f22cf9fcc90b.jpeg
Westport Trading Europe Limited TNGIZT-de haýalladylan kokslama üçin desgalar toplumyny gurýar
26.08.20 - 10:43

ABŞ-nyň Westport Trading Europe Limited (WTL) kompaniýasy TNGIZT-niň çäginde haýalladylan kokslama we gudrony deasfaltlaýjy desgalar toplumyny gurýar. Umumy bahasy 120 mln ýewro bolan taslamany durmuşa geçirmek işi 2019-njy ýylyň ahyrynda başlandy. Gurluşygy 2022-nji ýylda tamamlamaklyk meýilleşdirilýär.


15f2146b1731f1.jpeg
Geologlar Lebap welaýatynda geljegi uly meýdançalarda gözlegleri alyp barýarlar
26.08.20 - 11:00

«Türkmengeologiýa» DK-nyň Lebap ekspedisiýasynyň hünärmenleri welaýatyň geljegi uly meýdançalarynda geologiýa gözleg işleriniň ugruny ynamly kesgitleýärler. Şu ýylyň geçen alty aýynda geofiziki gözlegleriň we guýulardaky işleriň möçberi düýpli artdy.


15f21464f533ac.jpeg
Ýangyç bilen bökdençsiz üpjünçilik
26.08.20 - 15:10

Daşoguz welaýatynyň «Gubadagnebit» kärhanasynyň awtomobillere ýangyç guýujy beketleriniň toplumy iň täze kompýuter tehnikalary bilen enjamlaşdyrylandyr. AÝGB-niň esasy bölegi uly awtoýollaryň boýunça ýerleşendir. Kärhananyň ýangyç guýujy beketlerinde müşderilere hyzmatlaryň giň toplumy hödürlenilýär.


15f1fe257d4016.jpeg
Lukmanlar Türkmenistanyň raýatlaryna Gurban baýramyny öýde bellemegi maslahat berýärler
26.08.20 - 16:14

Türkmenistanyň Saglygy goraýyş we derman senagaty ministrligi ýurdumyzyň raýatlaryna Gurban baýramyny öýde maşgala agzalary bilen bilelikde bellemegi maslahat berdi. şeýle hem maslahat mobil ulgamynyň ulanyjylaryna sms habary arkaly, şeýle hem Türkmenistanyň habar beriş serişdelerinde ýaýradylan habarlar arkaly bellenildi.


15f1edf00378d6.jpeg
TOPH gaz geçirijisiniň taslamasyna gatnaşyjylar ony durmuşa geçirmegiň ileri tutulýan ugurlaryny maslahatlaşdylar
26.08.20 - 15:18

27-nji iýulda Türkmenistanyň nebitgaz toplumynyň Merkezi binasynda «Türkmengaz» döwlet konserniniň gurnamagynda wideomaslahat görnüşinde Türkmenistan – Owganystan – Pakistan – Hindistan gaz geçirijisiniň taslamasyna gatnaşyjy döwletleriň wekilleriniň duşuşygy geçirildi.


15f1ed910eff3c.png
Türkmenistanyň Prezidenti TNGIZT-niň baş direktoryny belledi
26.08.20 - 12:47

Türkmenbaşydaky nebiti gaýtadan işleýän zawodlar toplumynyň baş direktory wezipesine Döwran Gurbangeldiýewiç Çişiýew bellenildi. Türkmenistanyň Prezidenti Gurbanguly Berdimuhamedow bu Karara anna güni gol çekdi.


15f1e61a4f022b.jpeg
Geçen hepdäniň birža täzelikleri
26.08.20 - 16:49

Geçen hepdede Türkmenistanyň Döwlet haryt-çig mal biržasynyň söwdalarynda geleşikleriň 33-si hasaba alyndy.


15f1aec3cd411f.jpeg
Daşoguz polimer zawodynda 3,25 mln manatlyk önüm önüm öndürildi
26.08.20 - 16:46

Türkmenistanyň senagat we gurluşyk önümçiligi ministrliginiň Daşoguz polimer zawodynda 2020-nji ýylyň ýanwar-iýun aýlarynda 3 mln 242 müň manatlyk önüm öndürildi. Bu barada «Türkmenistan» gazeti habar berýär.


15f1a95b766205.jpeg
Türkmen-emirlikler hyzmatdaşlygynyň ileri tutulýan meseleleri maslahatlaşyldy
26.08.20 - 13:15

Türkmenistanyň Ministrler Kabinetiniň Başlygynyň orunbasary, Daşary işler ministri R.Meredow bilen Birleşen Arap Emirlikleriniň Premýer ministriniň orunbasary, Prezidentlik işleri boýunça ministri Şeýh Mansur bin Zaýed Al Nahaýýanyň arasynda geçirilen telefon arkaly söhbetdeşlikde ikitaraplaýyn hyzmatdaşlygynyň ileri tutulýan ugurlary ara alnyp maslahatlaşyldy. Bu barada ýurdumyzyň daşary syýasat edarasynyň saýty habar berýär.


15f19575edc725.jpeg
Talyplaryň önümçilik tejribelikleri ýangyç-energetika toplumynyň kärhanalarynda geçýär
26.08.20 - 14:54

«Türkmengaz» DK-nyň Mary nebitgaz orta hünär okuw mekdebi ýurdumyzyň ýangyç-energetika toplumy we halk hojalygynyň beýleki pudaklary üçin hünärmenleri taýýarlamak boýunça wezipesiniň gerimini barha giňeldýär. Hereket edip gelýän döwründen bäri, bu edara dürli hünär ugurly hünärmenleriň köpsanlysyny taýýarlady we häzirki wagtda hünärmenleri taýýarlamakda hil taýdan täze derejä çykýar.


15f19245456df0.jpeg
Türkmenistana Bütindünýä söwda guramasynyň synçysy derejesi berildi
26.08.20 - 12:07

22-nji iýulda Şweýsariýa Konfederasiýasynyň Ženewa şäherindäki Bütindünýä söwda guramasynyň (BSG) ştab kwartirasynda Bütindünýä söwda guramasynyň Baş Geňeşiniň nobatdaky mejlisinde Türkmenistanyň Bütindünýä söwda guramasyna synçy hökmünde goşulmagy hakyndaky çözgüt kabul edildi. Bu barada Türkmenistanyň daşary syýasat edarasynyň saýty habar berýär.


15f18029990a2f.jpeg
«Gumdagnebit» müdirliginiň önümçilik üstünlikleri
26.08.20 - 14:30

«Türkmennebit» DK-nyň «Gumdagnebit» nebit we gaz çykaryş müdirliginiň esasy önümçilik görkezijileri ýokarlanýar. Bu günki gün çig mal çykarylyşy bu ýerde öňdebaryjy depginlerde barýar.


15f16ec5d51450.jpeg
Nebit koronawirusyň dermany baradaky gürrüňleriň netijesinde gymmatlaýar
26.08.20 - 14:19

Nebitiň etalon markalarynyň bahasy sişenbe güni koronawirusa garşy sanjymyň synaglarynyň oňyn netijeleri baradaky täzeliklerde aram ýagdaýda ýokarlanýar diýip, INTERFAKS agentligi habar berýär.


15f16eb1360679.jpeg
Geçen hepdäniň birža täzelikleri
26.08.20 - 14:49

Geçen hepdede Türkmenistanyň Döwlet haryt-çig mal biržasynyň söwdalarynda geleşikleriň 51-si hasaba alyndy.