Habarlar RSS
15f2d6515bd5e2.jpeg
ŽURNALYŇ TÄZE SANY NEŞIR EDILDI
26.08.20 - 12:09

«Türkmennebit» döwlet konserniniň «Türkmenistanyň nebiti, gazy we mineral serişdeleri» jemgyýetçilik-syýasy we ylmy-publisistik žurnalynyň nobatdaky täze sany çapdan çykyp, öz okyjylaryna gowuşdy.


15f2d19d0e4eb4.jpeg
Güýz-gyş möwsümine taýýarlyk işleri başlandy
26.08.20 - 12:11

Mary welaýatynyň «Ýolötenetrapgaz» gaz hojalyk edarasy guramaçylyk-tehniki işleriň toplumyny ýerine ýetirmäge girişdi. Bu işleriň durmuşa geçirilmegi gaz hojalygyny geljek güýz-gyş möwsümde ygtybarly we howpsuz ulanmaklygy üpjün etmeklige gönükdirilendir.


15f2d177801e1b.jpeg
Abatlaýyş-mehaniki zawodyň önümçilik mümkinçilikleri
26.08.20 - 11:10

«Türkmennebit» DK-nyň «Nebitgazburawlaýyş» trestiniň Abatlaýyş-mehaniki zawody häzirki wagtda enjamlaryň ätiýaçlyk şaýlaryny taýýarlamak, abatlamak we dikeltmek boýunça işleriň giň toplumyny ýerine ýetirmäge mümkinçilik berýän döwrebap desgalar bilen enjamlaşdyrylandyr.


15f2baaced97c5.jpeg
Lebap welaýatynyň gaz torlaryna ýokary hilli we öz wagtynda hyzmat edilýär
26.08.20 - 13:12

«Lebapgazüpjünçilik» müdirliginiň önümçilik işjeňligi sarp edijileri bökdençsiz gaz bilen üpjün etmeklige, welaýatyň gaz geçirijilerine we gaz torlaryna hyzmat etmekden ybaratdyr.


15f298ebac05a7.jpeg
Türkmenistan Gruziýa nebit önümleriniň eksportyny artdyrýar
26.08.20 - 15:28

Türkmenistanyň awiasion kerosininiň Gruziýa eksporty 2020-nji ýylyň başyndan bäri takmynan iki esse ýokarlandy. Şu ýylyň birinji ýarymynda bu ýurda 22.9 müň tonna uçar ýangyjy iberildi, bu bolsa, Gruziýanyň uçar ýangyjynyň umumy importynyň 80 göterimini düzýär.


15f279bc9df5fa.jpeg
10 ýylda Merkezi Aziýa ýurtlary Hytaýa 316 mlrd kub metr gaz iberdi — Sinhua
26.08.20 - 16:28

2020-nji ýylyň birinji ýarymynda Merkezi Aziýa — Hytaý gaz geçirijisi boýunça Hytaýa 19 mlrd kub metrden gowrak tebigy gaz iberildi, diýip Sinhua habarlar agentligi belleýär.


15f279a670cd63.jpeg
Geçen hepdäniň birža täzelikleri
26.08.20 - 10:19

Geçen hepdede Türkmenistanyň Döwlet haryt-çig mal biržasynyň söwdalarynda geleşikleriň 35-si hasaba alyndy.


15f22d03d566c0.jpeg
Türkmenistanyň BSG synçy hökmünde amala aşyrjak indiki ädimleri barada pikir alşyldy
26.08.20 - 16:21

Onlaýn görnüşinde Türkmenistanyň Bütindünýä söwda guramasyna (BSG) agza bolmagy bilen bagly meseleleri öwrenmek boýunça nobatdaky duşuşykda türkmen tarapynyň synçy hökmünde amala aşyrjak indiki ädimleri barada pikir alşyldy. Bu barada Türkmenistanyň daşary syýasat edarasynyň saýty habar berýär.


15f22cf9fcc90b.jpeg
Westport Trading Europe Limited TNGIZT-de haýalladylan kokslama üçin desgalar toplumyny gurýar
26.08.20 - 10:43

ABŞ-nyň Westport Trading Europe Limited (WTL) kompaniýasy TNGIZT-niň çäginde haýalladylan kokslama we gudrony deasfaltlaýjy desgalar toplumyny gurýar. Umumy bahasy 120 mln ýewro bolan taslamany durmuşa geçirmek işi 2019-njy ýylyň ahyrynda başlandy. Gurluşygy 2022-nji ýylda tamamlamaklyk meýilleşdirilýär.


15f2146b1731f1.jpeg
Geologlar Lebap welaýatynda geljegi uly meýdançalarda gözlegleri alyp barýarlar
26.08.20 - 11:00

«Türkmengeologiýa» DK-nyň Lebap ekspedisiýasynyň hünärmenleri welaýatyň geljegi uly meýdançalarynda geologiýa gözleg işleriniň ugruny ynamly kesgitleýärler. Şu ýylyň geçen alty aýynda geofiziki gözlegleriň we guýulardaky işleriň möçberi düýpli artdy.


15f21464f533ac.jpeg
Ýangyç bilen bökdençsiz üpjünçilik
26.08.20 - 15:10

Daşoguz welaýatynyň «Gubadagnebit» kärhanasynyň awtomobillere ýangyç guýujy beketleriniň toplumy iň täze kompýuter tehnikalary bilen enjamlaşdyrylandyr. AÝGB-niň esasy bölegi uly awtoýollaryň boýunça ýerleşendir. Kärhananyň ýangyç guýujy beketlerinde müşderilere hyzmatlaryň giň toplumy hödürlenilýär.


15f1fe257d4016.jpeg
Lukmanlar Türkmenistanyň raýatlaryna Gurban baýramyny öýde bellemegi maslahat berýärler
26.08.20 - 16:14

Türkmenistanyň Saglygy goraýyş we derman senagaty ministrligi ýurdumyzyň raýatlaryna Gurban baýramyny öýde maşgala agzalary bilen bilelikde bellemegi maslahat berdi. şeýle hem maslahat mobil ulgamynyň ulanyjylaryna sms habary arkaly, şeýle hem Türkmenistanyň habar beriş serişdelerinde ýaýradylan habarlar arkaly bellenildi.


15f1edf00378d6.jpeg
TOPH gaz geçirijisiniň taslamasyna gatnaşyjylar ony durmuşa geçirmegiň ileri tutulýan ugurlaryny maslahatlaşdylar
26.08.20 - 15:18

27-nji iýulda Türkmenistanyň nebitgaz toplumynyň Merkezi binasynda «Türkmengaz» döwlet konserniniň gurnamagynda wideomaslahat görnüşinde Türkmenistan – Owganystan – Pakistan – Hindistan gaz geçirijisiniň taslamasyna gatnaşyjy döwletleriň wekilleriniň duşuşygy geçirildi.


15f1ed910eff3c.png
Türkmenistanyň Prezidenti TNGIZT-niň baş direktoryny belledi
26.08.20 - 12:47

Türkmenbaşydaky nebiti gaýtadan işleýän zawodlar toplumynyň baş direktory wezipesine Döwran Gurbangeldiýewiç Çişiýew bellenildi. Türkmenistanyň Prezidenti Gurbanguly Berdimuhamedow bu Karara anna güni gol çekdi.


15f1e61a4f022b.jpeg
Geçen hepdäniň birža täzelikleri
26.08.20 - 16:49

Geçen hepdede Türkmenistanyň Döwlet haryt-çig mal biržasynyň söwdalarynda geleşikleriň 33-si hasaba alyndy.