Habarlar RSS
15f356697d4cf0.png
Möhüm işler tamamlaýjy tapgyrda
14.08.20 - 02:13

«Lebapgazçykaryş» müdirliginiň Malaý gaz käninde kuwwatly gaz gysyjy desganyň gurluşygynda tehnologik ulgamlaryň goýberiş-sazlaýyş işlerine girişildi. Munuň özi ýyllyk kuwwatlylygy 30 milliard kubmetre barabar bolan iri senagat desgasynyň işe giriziljek döwrüniň indi onçakly uzakda däldiginden habar berýär.


15f3565ccab45f.png
«Mawy ýangyjyň» höziri
14.08.20 - 02:10

«Türkmengazüpjünçilik» birleşiginiň «Marygazüpjünçilik» müdirliginiň şäher, etrap gaz hojalyk edaralarynyň işgärleri tarapyndan meýilleşdirilen işler üstünlikli berjaý edilýär. Bu babatda müdirligiň «Maryşähergaz» gaz hojalyk edarasynyň işgärleri netijeli işleri alyp barýarlar.


15f3565266a72c.png
Jogapkärli işiň ussatlary
14.08.20 - 02:07

Ýerasty baýlyklary gözläp tapmakda we olary senagat taýdan özleşdirmekde ýurdumyzyň iň iri önümçilik-hojalyk düzümleriniň biri bolan «Türkmennebit» döwlet konserniniň «Nebitgazburawlaýyş» trestiniň Abatlaýyş-sazlaýyş müdirligine hem aýratyn orun degişlidir. Bu ýerde amala aşyrylýan işler guýulardan çykarylýan ýangyç çig mallarynyň möçberini durnukly artdyrmakda uly ähmiýete eýedir.


15f352b21ddca0.png
Täze ilatly ýerler gazlaşdyrylýar
13.08.20 - 22:01

«Türkmengazüpjünçilik» birleşiginiň Gazlaşdyrmak boýunça gurluşyk-gurnaýyş müdirliginiň Mary welaýaty boýunça gurluşyk-gurnaýyş ülşüniň gazçylary Mary welaýatynyň obalarynda, şäherlerinde täze ýokary, orta basyşly gaz geçirijileri gurmak, ozaldan hereket edýän gaz geçirijileriň durkuny täzeläp, geçirijiligini artdyrmak boýunça maksatnamalaýyn işleri alyp barýarlar.


15f35290b73bee.png
Guýulary abatlamagyň wajyplygy
13.08.20 - 21:50

Nebitgaz senagatynyň ösüşinde nebiti we gazy çykarmagy köpeltmegiň esasy ugurlary netijeli tehnologik prosesleri ornaşdyrmakdan, öňüni alyş çärelerini geçirmek bilen, ulanyş guýularynyň fonduny saklamakdan, düýpli abatlaýyş işleri netijesinde guýularyň önüm berijiligini ýokarlandyrmagyň hem-de hereketsiz guýulary we täze gazylan guýulary ulanyşa goýbermegiň hasabyna olaryň hereket edýän fonduny artdyrmakdan ybaratdyr. Ylaýta-da ulanyş guýularyny abatlamagyň dowamlylygyny tizleşdirmek we harç edilýän çykdajylary azaltmak meseleleri wajyp bolup durýar.


15f344b6e9bcaf.png
UZYNADA MEÝDANÇASY
26.08.20 - 15:31

Uzynada meýdançasy Günbatar Türkmen çöketliginiň Gyzylgum bükülmesinde ýerleşmek bilen, bu ýerde ilkinji guýy gazuw işleri 1970-nji ýylda başlanyp, şol ýyllarda çuňlugy 4200-4400 metre çenli bolan 4 sany gözleg-agtaryş guýulary gazylypdyr. Emma, adyndan belli bolşy ýaly, bu bükülmede ýerleşen meýdançanyň gatlaklary has çuňlaşyp gidýänligi üçin aşaky gyzylreňkli çökündilere ýetilmändir.


15f344a0b914ca.png
DÖWREBAP IŞLER BITIRILÝÄR
26.08.20 - 15:24

«Türkmennebit» döwlet konserni nebitgazly ýataklarda gözleg-barlag işlerini geçirmek we olary işläp taýýarlamak bilen, bu pudagyň ösüşiniň esasy maksatnamalarynyň toplumlaýyn çözgüdini üpjün edýär. Konserniň düzümine nebiti, gazy we ugurdaş gazy, gaz kondensatyny çykarmagy, gözleg-barlag we ulanyş guýularyny burawlamagy, uglewodorodlary turbageçirijiler arkaly ibermegi, ýataklary, gaz gysyjy we sazlaýjy desgalary gurmagy, abadanlaşdyrmagy,


15f344893c70a5.png
TEBIGY GAZDAN NETIJELI PEÝDALANYLÝAR
26.08.20 - 15:21

«Daşoguzgazüpjünçilik» müdirliginiň «Göroglyetrapgaz» gaz hojalyk edarasynyň gazçylary etrabyň ilatyny we edara-kärhanalaryny tebigy gaz bilen bökdençsiz üpjün etmek bilen bir hatarda, ilat tarapyndan gymmatly «mawy ýangyjyň» aýawly ulanylmagy ugrunda hem netijeli işleri alyp barýarlar.


15f3447d391e7f.png
TEBIGY GAZ WE SINTETIK MOTOR ÝANGYÇLARY
26.08.20 - 15:16

Hormatly Prezidentimiz Gurbanguly Berdimuhamedow 27-nji fewralda sanly wideoaragatnaşyk arkaly geçiren Ministrler Kabinetiniň nobatdaky mejlisinde nebitgaz senagatyny ösdürmegiň meseleleri hakynda durup geçip, uglewodorod çig malyny gaýtadan işlemäge hem-de halkara ölçeglerine kybap gelýän, içeri we daşary bazarlarda uly isleg bildirilýän ýokary hilli önümleri çykarmaga ýöriteleşdirilen döwrebap önümçilikleriň döredilmegine möhüm ähmiýet bermek bilen,


15f34471c22514.png
GAZ GÖTERIŞ USULY NEBITIŇ ÇYKARYLYŞYNY ARTDYRMAGA MÜMKINÇILIK BERÝÄR
26.08.20 - 15:15

«Türkmennebit» döwlet konserni milli ykdysadyýetimiziň nebitgaz toplumynyň düzüminde özüne mynasyp orny eýeleýär. Konserniň kärhanalarynda ylmyň soňky gazananlaryna we dünýä tejribesine daýanyp, giň gerimli işleri amala aşyrmaga ähli mümkinçilikleri bolan alymlar, geologlar we önümçilik inženerleri tarapyndan uglewodorod çig malynyň çykarylyşynyň möçberini yzygiderli artdyrmak boýunça işlenip düzülen meýilnamalar üstünlikli amala aşyrylýar.


15f344661d027d.png
BAÝRY INSTITUTYŇ IŞ GADAMLARY
26.08.20 - 14:37

«Nebitgazylmytaslama» instituty ýurdumyzda baýry nebitgaz ylmy-barlag we taslama-gözleg instituty bolmak bilen, onuň döredilenine 70 ýyldan gowrak wagt geçdi. Ol ýurdumyzyň nebitgaz senagatynda ylmy derňewleri, seljermeleri, barlaglary, oýlap tapyşlary hem-de ylmy hasabatlary, taslamalary önümçilige ornaşdyrýan, nebitgaz senagatynyň häzirki ýagdaýyny, geljekdäki ösüş ýollaryny kesgitleýän «Türkmennebit» döwlet konserniniň nebit we gaz çykarmak baradaky döwlet borçnamalarynyň ýerine ýetirilmegi üçin saldamly goşant goşýan ylmy edaradyr.


15f3444cac768a.png
TOPH HALKARA GAZ GEÇIRIJISI: GURLUŞYK ÜSTÜNLIKLI DOWAM EDÝÄR
26.08.20 - 13:48

Häzirki wagtda hormatly Prezidentimiziň parasatly syýasaty esasynda gurulýan Türkmenistan — Owganystan — Pakistan — Hindistan halkara gaz geçirijisiniň gurluşygy ýokary depginler bilen alnyp barylýar.


15f4c9a8f565b4.jpeg
Mun Çže In Gurbanguly Berdimuhamedowy Koreýa Respublikasyna sapar bilen gelmäge çagyrdy
01.09.20 - 02:50

Türkmenistan Koreýa Respublikasyny özüniň ygtybarly işewür hyzmatdaşy hasaplaýar. Ýurdumyz onuň bilen mundan beýläk-de bar bolan ägirt uly kuwwata hem-de taraplaryň hoşmeýilli erk-islegine esaslanýan netijeli hyzmatdaşlygy ösdürmegi göz öňünde tutýar. Bu barada Gurbanguly Berdimuhamedow Koreýa Respublikasynyň Prezidenti Mun Çže In bilen geçiren telefon arkaly söhbetdeşliginde aýtdy.


15f34441c4f25e.png
TÄZE OKUW BINASY AÇYLDY
26.08.20 - 16:51

Hormatly Prezidentimiziň geçen hepdäniň penşenbe güni geçiren Türkmenistanyň Ministrler Kabinetiniň mejlisinde beren tabşyrygy boýunça Mary welaýatynyň dolandyryş merkezinde «Türkmengaz» döwlet konserniniň Mary nebitgaz orta hünär okuw mekdebiniň täze okuw binasynyň açylyş dabarasy boldy.


15f4c819fc51a3.jpeg
Geçen hepdäniň birža täzelikleri
01.09.20 - 02:48

Geçen hepdede Türkmenistanyň Döwlet haryt-çig mal biržasynyň söwdalarynda geleşikleriň 25-si hasaba alyndy.