DIM-de Owganystanyň wekiliýetiniň Türkmenistana saparynyň netijeleri maslahatlaşyldy

22:14 06.03.2024 833

https://oilgas.gov.tm/storage/posts/10112/original-165e84618a31c4.jpg

5-nji martda Türkmenistanyň Daşary işler ministri Raşid Meredow bilen Owganystanyň Söwda we söwda ministriniň wezipesini ýerine ýetiriji Alhaj Nuruddin Aziziniň ýolbaşçylygyndaky Türkmenistana gelen wekiliýetiň arasynda duşuşyk geçirildi diýip, Türkmenistanyň DIM-inde habar berdiler.

Gepleşikleriň dowamynda ikitaraplaýyn söwda we ykdysady gatnaşyklary giňeltmek bilen baglanyşykly birnäçe meseleler ara alnyp maslahatlaşyldy.

Hususan-da, owgan wekiliýetiniň Türkmenistana amala aşyran saparynyň netijelerine, şol sanda saparyň dowamynda gazanylan ylalaşyklara jikme-jik syn berildi.

Şu nukdaýnazardan taraplar Türkmenistan-Owganystan-Päkistan-Hindistan (TOPH) gaz geçiriji taslamasyny, Türkmenistan-Owganystan-Päkistan (TOP) ýokary woltly elektrik geçiriji liniýasyny, Türkmenistandan Owganystan ugry boýunça demirýol gurluşygyny, goňşy ýurtdaky durmuş infrastruktura desgalary mundan beýläk-de ösdürmegiň ýollaryna garadylar.

Şular we beýleki ugurlardaky işleriň ýagdaýy seljerildi, ikitaraplaýyn söwda we sebit ulag-üstaşyr, energetiki we söwda gatnaşyklary üçin mümkinçilikleriň ösüş nokatlary, Türkmenistanyň logistika mümkinçiliklerinden peýdalanmak, şeýle hem halkara geçelgelere we birleşmelere çykýan infrastruktura torlaryny ösdürmek seljerildi diýip, DIM-niň habarynda aýdylýar.

Duşuşygyň dowamynda şeýle hem, Owganystanyň Söwda we söwda ministriniň wezipesini ýerine ýetiriji Alhaj Nuruddin Aziziniň ýolbaşçylygyndaky wekiliýetiň Türkmenistana saparynyň hem-de geçirilen owgan harytlarynyň sergisiniň we söwda-ykdysady gatnaşyklary mundan beýläk-de ösdürmek boýunça Aşgabatda bilelikdäki işewürler forumynyň ähmiýeti nygtaldy.

Duşuşygyň netijeleri boýunça taraplar iş gatnaşyklaryny yzygiderli esasda dowam etdirmek barada ylalaşdylar.

Başga makalalar
16100fc2a08cfe.jpeg
TNGIZT-de ýarym ýylda 26 müň tonnadan gowrak suwuklandyrylan gaz öndürildi

Türkmenbaşynyň nebiti gaýtadan işleýän zawodlar toplumy ýurdumyzyň iň iri senagat kärhanalarynyň biri bolup, ol içerki we daşarky bazarlarda uly islegden peýdalanýan ýokary hilli önümleriň aýry-aýry görnüşleriniň önümçiligini barha artdyrýar.


161023668db9e3.jpeg
Balkan welaýatynda öndürijilikli guýular gazlift usulyna geçirilýär

Balkan welaýatynyň Esenguly etrabynda baý nebit känlerini özleşdirmek boýunça işler giň gerim alýar. Sebitde täze, has çuň guýulary burawlamak boýunça işler guramaylykly alnyp barylýar.


16103a63f4cb6b.jpeg
Poliwinilasetat önümçiligi boýunça zawodyň gurluşygyna halkara bäsleşik yglan edildi

«Türkmengaz» döwlet konserni Daşoguz welaýatynda poliwinilasetat önümçiligi boýunça gazhimiýa zawodyny «açary gowşurmak» şerti bilen taslamalaşdyrmak hem-de gurmak barada halkara bäsleşigini yglan etdi. Bäsleşigiň teksti «Neýtralnyý Türkmenistan» gazetinde neşir edildi.


1653b943023ce7.jpg
OGT – 2023-e tas 50 ýurtdan rekord derejede gatnaşyjy bardy

“Türkmenistanyň nebiti we gazy – 2023” atly halkara konferensiýa we sergä rekord derejede gatnaşyjy bardy. Bu barada çäräniň jemi boýunça geçirilen metbugat konferensiýasynda forumyň guramaçylary aýtdy.


161038e10785a9.jpeg
Türkmenistanyň we Azerbaýjanyň wekilleri Hazardaky «Dostluk» ýatagyny bilelikde özleşdirmegiň geljegini maslahatlaşdylar

Aşgabatda Hazar deňziniň «Dostluk» ýatagynyň uglewodorod serişdelerini bilelikde gözlemek we özleşdirmek hakyndaky hökümetara Ähtnamasynyň durmuşa geçirilmegi boýunça bilelikdäki türkmen-azerbaýjan iş toparynyň iki günlük mejlisi geçirildi diýip, Türkmenistanyň daşary syýasat edarasynyň saýty habar berýär.