Güýzki bag ekmek möwsümine badalga berildi

11:09 10.11.2020 725

https://oilgas.gov.tm/storage/posts/1043/original-15faa2eb21d6e1.jpeg

Geçen şenbede Garaşsyz we hemişelik Bitarap ýurdumyzyň ähli künjeklerinde güýzki bag ekmek möwsümine badalga berildi. Ahal welaýatynda guramaçylykly geçirilen köpçülikleýin bag ekmek dabarasyna hormatly Prezidentimiz gatnaşdy.

Hemişelik Bitaraplygymyzyň şanly XXV ýyllygy mynasybetli dürli dabaralaryň dowam edýän günlerinde Diýarymyzda bag ekmek möwsüminiň badalga almagy baýramçylyk toý şatlygynyň täsirini artdyrdy we oňa täze öwüşgin çaýdy.

Ýurdumyzy bagy-bossanlyga öwürmek, tebigy gurşawyň arassalygyny, amatlylygyny üpjün etmek, abadançylygyny, sagdynlygyny pugtalandyrmak maksady bilen badalga berlen köpçülikleýin bag ekmek dabarasyna ýurdumyzyň nebitgaz toplumynyň ähli pudaklarynyň, önümçilikleriniň işgärleri agzybirlik bilen gatnaşyp, önjeýli goşant goşdy. Olar säher bilen baýramçylyk ruhuna beslenip Aşgabat şäherindäki we welaýatlarymyzdaky özlerine berkidilen tokaý zolaklarynda güýzki bag ekmek möwsümine gatnaşyp müňlerçe düýp saýaly, gyrymsy, miweli nahallary ekdiler we tokaýa öwrülip barýan giň meýdanlardaky öň ekilen baglaryň düýbüni ýumşadyp, hapa-haşal otlardan arassalap, olary suwaryp idegini ýetirdiler. Nebitgaz toplumyndan bag ekmek dabarasyna 19 müň 300-den gowrak adam gatnaşyp, 120 müň düýp bag nahallary oturdyldy we öň bar bolanlarynyň 135 müň düýbüne ideg edildi.

Bu wajyp dabara nebitgaz toplumynyň Aşgabat şäherindäki edara-kärhanalarynyň işgärleri hem bir adam ýaly bolup, agzybirlik bilen gatnaşdy. Olar «Türkmengaz» döwlet konserniniň «Nebitgazhyzmat» müdirliginiň Tokaý hojalygynyň tokaý meýdançalarynda degişli işleri geçirip, toplumyň Ahal welaýatynyň çäklerindäki tokaý zolaklarynda ekiş we ideg işlerini alyp bardylar.

Biz bag ekmek dabarasynda guramaçy tarapdan «Nebitgazhyzmat» müdirliginiň esasy hünärmeni Jepbar Annaşow bilen söhbetdeş bolanymyzda ol şeýle gürrüň berdi:

— Şu ýylyň altyn güýzündäki bag ekmek möwsüminiň geriminiň has giňdigini belläsim gelýär. Ýurdumyzyň hemişelik Bitaraplyk hukuk ýagdaýynyň şanly XXV ýyllyk şöhratly senesi mynasybetli Aşgabat şäherinde we welaýatlarymyzda jemi 25 million düýp bag nahallary ekiler. Munuň özi geçen ýyllaryňkydan örän köpdür. Şanly senäni gözellik bilen dabaralandyrmagyň aňyrsynda uly many bar. Baky Bitaraplygyň abadançylygyň açary bolşy ýaly, tebigatyň baglar bilen baýlaşdyrylmagy hem abadan we gözel durmuşy üpjün edýär. Bag ekmek işlerine döwlet derejesinde ähmiýet berip, ynsan saglygy we rahatlygy ugrunda uly tagalla edýän hormatly Prezidentimiziň başynyň mydama dik bolmagyny arzuw edýäris.

Başga makalalar
15f73033b57900.jpeg
Türkmenistan Hytaýa gaz ibermek boýunça öňdeligi saklaýar

Türkmenistan Hytaýa turba geçiriji gaz eksportunyň göwrümi boýunça birinji orunda durýar, bu barada hytaý gümrükhanasynyň maglumatlaryna salgylanmak bilen Interfaks habar berýär.


15fa3a9161a093.jpeg
Nebitgaz toplumynyň talyplary nazary bilimleri tejribe bilen utgaşdyrýarlar

Şu günler Daşoguz welaýat häkimliginiň №2 hünär mekdebiniň talyplary «Daşoguzgazçykaryş», «Daşoguzgazüpjünçilik» müdirliklerinde, Daşoguz gidrogeologiýa ekspedisiýasynda we welaýatyň nebitgaz toplumynyň beýleki önümçilik edaralarynda nazary bilimler bilen bir hatarda önümçilik başarnyklaryny hem berkidýärler.


15f3b64dcbb423.jpeg
OPEC+ ýurtlary iýul aýynda nebit çykarmaklygy çäklendirmek boýunça ylalaşygy 95% ýerine ýetirdiler

Nebitiň çykarylyşyny çäklendirmek boýunça OPEC+ ylalaşygyny ýerine ýetirmegiň derejesi iýul aýynda 95%-e ýetdi. Iýunda bu görkeziji 107% boldy. Şeýlelikde, guramanyň döwletleri iýulda bazardan 9,2 mln b/g nebit azaldyp, ylalaşygy 0,5 mln b/g amal etmediler. Bu netijeleri OPEC+ tehniki geňeşi duşenbe güni getirdi, diýip TASS belleýär.


15f3cc3e613486.jpeg
Türkmenistan Türkiýä propileniň iberilişini artdyrýar

Baku – Tbilisi – Kars (BTK) demir ýol geçelgesi boýunça Mersine (Türkiýe) türkmen propileni ýüklenen 40 sany konteýner bardy, diýip Trend agentligi «Ady konteýner» OOO azerbaýjan kompaniýasyna salgylanyp habar berýär.


15f744e065df4e.jpeg
TNGIZT-niň önümçilik görkezijileri ýokarlanýar

Türkmenbaşynyň nebiti gaýtadan işleýän zawodlar toplumynda şu ýylyň sekiz aýynyň jemleri boýunça ýokary hilli önümleriň önümçiliginiň durnukly ösüşini gazanmagy başardy.