Seýdiniň NGIZ: önümleri eksport etmäge tarap ugur

00:06 12.11.2020 3431

https://oilgas.gov.tm/storage/posts/1058/original-15fab9d4511db3.jpeg

202-nji ýylyň başyndan bäri Seýdiniň NGIZ 23 müň 840 tonna agyr wakuum gazoýly eksporta iberildi. Soňky ýyllarda bu önüm, zawodda öndürilýän ýol bitumy ýaly daşary ýurtly sarp edijileriniň arasynda uly islegden peýdalanýar.

Kärhana çig nebitden we gaz kondensatyndan öndürilýän dürli önümleriň eksport möçberlerini yzygiderli artdyrýar. Netijede benzin, dizel ýangyjy, mazut üstünlikli eksport edilýär.

Zawodda önümçiligi döwrebaplaşdyrmak boýunça maksadalaýyk işler geçirilýär. «Westport Trading Europe Limited» amerikan kompaniýasy bilen baglaşylan şertnama laýyklykda, 2015-nji ýylda bu ýerde ýol bitumyny öndürmek boýunça awtomatlaşdyrylan iň kämil desga işe girizildi.

Işe girizilen bu desga diňe bir ýol bitumyny däl, eýsem, agyr wakuum gazoýlyny öndürmäge hem mümkinçilik berýär. Galyberse-de, bu önüm ýokary hilli çalgy ýaglarynyň dürli görnüşlerini öndürmekde esasy çig mal bolup durýar.

Başga makalalar
16010fa1716613.jpeg
«Nebitdag» BIM: buraw işleri öňdebaryjy depginde

«Türkmennebit» döwlet konserniniň «Nebitdag» buraw işleri müdirliginiň hünärmenleri geçen ýyly ýokary önümçilik görkezijileri bilen tamamladylar. 2020-nji ýylyň jemleri boýunça buraw işleriniň meýilnamasy 121% ýerine ýetirildi.


16047045a403cb.jpeg
Turbageçirijileriň gurluşyk işlerini optimizirlemek üçin innowasion tehnologiýa

Uniwersitetimizde işlenip düzülen robot nebitgaz geçirijileriniň, ýangyç-energetika pudagynyň turbageçirijileriniň we beýleki halk hojalyk önümçiliginiň turbagurluşyk işlerini kämilleşdirmek, optimizirlemek, tizlik we hil häsiýetnamasyny ýokarlandyrmak üçin peýdalanmakda oňat netijeliligi berer diýip tama edýäris.


16163f0a046db2.jpeg
Dokuz aýyň jemlerine garaldy

Şu gün Türkmenistanyň nebitgaz toplumynyň merkezi binasynda «Türkmenistan — parahatçylygyň we ynanyşmagyň Watany» ýylynyň ýanwar-sentýabr aýlarynda ýerine ýetirilen işleriň jemlerine bagyşlanan hasabat ýygnagy boldy.


161c026f9c56be.jpeg
Uçar kerosini — birža söwdalarynyň öň hatarynda

Geçen hepdede Türkmenistanyň Döwlet haryt-çig mal biržasynyň söwdalarynda geleşikleriň 6-sy hasaba alyndy.


162503bb625cc5.jpeg
Wladimir Putin: bilelikdäki tagallalarymyz arkaly rus-türkmen hyzmatdaşlyk gatnaşyklarynyň mundan beýläk-de ösdürilmegini üpjün ederis

Russiýa Federasiýasynyň Prezidenti Wladimir Putin Russiýa bilen Türkmenistanyň arasynda diplomatik gatnaşyklaryň ýola goýulmagynyň 30 ýyllygy mynasybetli Serdar Berdimuhamedowa gutlag hatyny iberdi.