Eýrana saparynyň jemleýji gününde Gurbanguly Berdimuhamedow Mapna Group senagat toplumyna baryp gördi

19:44 01.06.2023 725

https://oilgas.gov.tm/storage/posts/7780/original-164783f8753b4e.jpg

Çarşenbe güni, 31-nji maýda iş saparynyň çäklerinde türkmen halkynyň Milli Lideri, Türkmenistanyň Halk Maslahatynyň Başlygy Gurbanguly Berdimuhamedow Eýranyň “Mapna Group” senagat toplumyna baryp gördi diýip, TDH habar berýär.

Türkmen-eýran hyzmatdaşlygynyň geljegi barada pikir alyşmalardan soňra, türkmen halkynyň Milli Liderine giň ugurlary öz gerimine alýan bu toplumyň işleri barada aýdyň düşünje berýän özboluşly tanyşdyryş çäresine öwrülen wideorolik görkezildi.  

Bu ýerde energetika desgalarynyň taslamalaryny düzmek hem-de olary gurmak, gaýtadan dikeldilýän energiýa çeşmeleri, nebitgaz, demir ýol hem-de beýleki senagat taslamalaryny işläp taýýarlamak we durmuşa geçirmek, şol sanda ugurdaş düzümleri, esasy we kömekçi enjamlary-- gaz we bug turbinalaryny, elektrik energiýasyny işläp çykarmak üçin utgaşykly enjamlary öndürmek, suw arassalamak, şeýle hem demir ýol otlylarynyň düzümi üçin lokomatiwleri we beýlekileri öndürmek işleri alnyp barylýar.

Mundan başga-da,   kompaniýalar topary ulag ulgamlaryny ulanmak hem-de olara tehniki hyzmat etmek işlerine ýöriteleşdirilendir, şeýle hem bu ulgamlary elektrifikasiýalaşdyrmak işleri bilen meşgullanýar. Elektromobilleriň önümçiligi üçin düzümleri ösdürmek hem-de olar üçin energiýa beriji stansiýalary gurmak bu holdingiň ulag ulgamynda alyp barýan işleriniň ýene bir ugrudyr.

Gurbanguly Berdimuhamedow bu senagat toplumynyň önümleriniň sergisi bilen tanyşdy. Hususan-da, bu ýerde enjamlaryň dürli görnüşleriniň nusgalary, «akylly» öýleriň, demirýol düzümleriniň, awtomobilleriň we beýlekileriň kiçeldilen nusgalary görkezildi.

Sergi bilen tanyşlykdan soňra, türkmen halkynyň Milli Lideri biziň ýurdumyzyň gyzyklanma bildirýän ähli daşary ýurtly hyzmatdaşlar bilen özara bähbitli, deňhukukly hyzmatdaşlyk  üçin hemişe açykdygyny nygtady.

Senagat toplumynyň ýolbaşçylary öz işlerine gyzyklanma bildirendigi üçin Gahryman Arkadagymyza tüýs ýürekden hoşallyk bildirip, eýran tarapynyň Türkmenistan bilen netijeli hyzmatdaşlygy giňeltmäge gyzyklanma bildirýändigini ýene-de bir gezek tassykladylar.

Başga makalalar
1641051660a461.jpeg
Prezident iri desgalaryň gurluşygynyň hiline we möhletlerine gözegçilik etmegi Hökümet agzalaryna tabşyrdy

Türkmenistanyň Prezidenti 2023-nji ýylda degişli iri önümçilik, durmuş maksatly binalaryň hem-de desgalaryň gurluşygynyň bellenen möhletlerde ýokary hilli tamamlanmagyna we ulanmaga tabşyrylmagyna, degişlilikde, Ministrler Kabinetiniň Başlygynyň orunbasarlaryna, welaýatlaryň we Aşgabat şäheriniň häkimlerine gözegçilik etmegi tabşyrýan Buýruga gol çekdi.


16098d714381eb.jpeg
Hökümet mejlisinde nebitgaz toplumynyň ösüşiniň şu ýylyň ýanwar-aprel aýlary boýunça netijeleri maslahatlaşyldy

Prezident Gurbanguly Berdimuhamedowyň anna güni wideoaragatnaşyk arkaly geçiren Hökümet mejlisiniň barşynda milli ykdysadyýetimiziň pudaklarynda şu ýylyň dört aýynda ýerine ýetirilen işleriň netijeleri maslahatlaşyldy.


1609a366c70eda.png
Türkmenistanyň nebitgaz toplumynyň Halkara maýa goýum forumy 12-nji maýda başlanar

Türkmenistanyň nebitgaz toplumyna daşary ýurt maýa goýumlaryny çekmek boýunça Halkara forumyň öz işine başlamagyna bir günden az wagt galdy. Forum 12-nji maýda Aşgabatdaky Söwda-senagat edarasynda geçiriler.


1609a35e9ee545.jpeg
Haldor Topsоe — Halkara nebitgaz maýa goýum forumynyň bürünç hemaýatkäri

Daniýanyň Haldor Topsoe kompaniýasy 12-nji maýda Aşgabatda Türkmenistanyň garaşsyzlygynyň 30 ýyllygyna bagyşlanyp geçiriljek ýurduň nebitgaz pudagyna daşary ýurt maýa goýumlaryny çekmek boýunça halkara forumynyň bürünç hemaýatkäri bolar.


1609b5589b6108.jpeg
Türkmenistanyň nebitgaz pudagyna daşary ýurt maýa goýumlaryny çekmek boýunça halkara foruma gatnaşyjylara

Sizi Türkmenistanyň Garaşsyzlygynyň 30 ýyllygynyň we gözel paýtagtymyz Aşgabadyň 140 ýyllygynyň uly dabaralar bilen bellenilýän ýyly bolan «Türkmenistan — parahatçylygyň we ynanyşmagyň Watany» ýylynda paýtagtymyzda geçirilýän Türkmenistanyň nebitgaz pudagyna daşary ýurt maýa goýumlaryny çekmek boýunça halkara forumy­ň öz işine başlamagy bilen tüýs ýürekden gutlaýaryn.