Baýramalyda durky täzelenen AÝGB açyldy

10:09 13.11.2020 1940

https://oilgas.gov.tm/storage/posts/1063/original-15facefbfcad85.jpeg

Mary welaýatynyň Baýramaly şäherinde düýpli abatlaýyş işleri tamamlanandan soň, awtomobillere ýangyç guýujy №125 beket işläp başlady. Gysga wagtyň içinde ol dünýä ülöüleriniň ählisine laýykl gelýän döwrebap AÝGB öwrüldi.

Düýpli abatlaýyş işleri «Türkmennebitönümleri» müdirliginiň Mary welaýat kärhanasynyň gurluşyk-gurnama hojalyk kärhanasynyň hünärmenleri tarapyndan ýerine ýetirildi.

AÝGB-niň müşdelerine ýangyjyň ähli görnüşleri hödürlenilýär. Bu ýerde birbada birnäçe awtomobil ýangyç guýduryp bilýär. Benzin, dizel ýangyjy — ählisi ýokary hilli.

Täze AÝGB her günde 650-ä çenli awtomobile hyzmat etmäge ukyply.

Başga makalalar
16010fa1716613.jpeg
«Nebitdag» BIM: buraw işleri öňdebaryjy depginde

«Türkmennebit» döwlet konserniniň «Nebitdag» buraw işleri müdirliginiň hünärmenleri geçen ýyly ýokary önümçilik görkezijileri bilen tamamladylar. 2020-nji ýylyň jemleri boýunça buraw işleriniň meýilnamasy 121% ýerine ýetirildi.


16047045a403cb.jpeg
Turbageçirijileriň gurluşyk işlerini optimizirlemek üçin innowasion tehnologiýa

Uniwersitetimizde işlenip düzülen robot nebitgaz geçirijileriniň, ýangyç-energetika pudagynyň turbageçirijileriniň we beýleki halk hojalyk önümçiliginiň turbagurluşyk işlerini kämilleşdirmek, optimizirlemek, tizlik we hil häsiýetnamasyny ýokarlandyrmak üçin peýdalanmakda oňat netijeliligi berer diýip tama edýäris.


16163f0a046db2.jpeg
Dokuz aýyň jemlerine garaldy

Şu gün Türkmenistanyň nebitgaz toplumynyň merkezi binasynda «Türkmenistan — parahatçylygyň we ynanyşmagyň Watany» ýylynyň ýanwar-sentýabr aýlarynda ýerine ýetirilen işleriň jemlerine bagyşlanan hasabat ýygnagy boldy.


161c026f9c56be.jpeg
Uçar kerosini — birža söwdalarynyň öň hatarynda

Geçen hepdede Türkmenistanyň Döwlet haryt-çig mal biržasynyň söwdalarynda geleşikleriň 6-sy hasaba alyndy.


162503bb625cc5.jpeg
Wladimir Putin: bilelikdäki tagallalarymyz arkaly rus-türkmen hyzmatdaşlyk gatnaşyklarynyň mundan beýläk-de ösdürilmegini üpjün ederis

Russiýa Federasiýasynyň Prezidenti Wladimir Putin Russiýa bilen Türkmenistanyň arasynda diplomatik gatnaşyklaryň ýola goýulmagynyň 30 ýyllygy mynasybetli Serdar Berdimuhamedowa gutlag hatyny iberdi.