Türkmen geologlary agyz suwunyň täze gözbaşlaryny açdylar

15:06 17.11.2020 716

https://oilgas.gov.tm/storage/posts/1096/original-15fb25e3e1d87a.jpeg

Türkmenistanyň ýerasty suw gorlaryny ulanyş kartasynda täze gözbaşlaryň birnäçesi peýda boldy. «Türkmengeologiýa» Döwlet korporasiýasynyň Daşoguz ekspedisiýasynyň gidrogeologlary şu ýyl geçirilen barlaglarda Daşoguz welaýatynyň Gurbansoltan eje etrabyndaky Üçkepderi meýdançasynda we Gubadag etrabynyň Dostluk meýdançasynda ýerasty süýji agyz suwunyň gorlarynyň üstüni açdylar.

«Türkmengeologiýa» Döwlet korporasiýasynyň gidrogeologiýa bölüminiň hünärmenleriniň pikirine görä, täze «Çоpanýap» we «Çagatýap» suwly ýataklary golaýyndaky Şarlawuk, Dostluk, Ak altyn, Bäşdaş, Agzybirlik we Gumly obalaryny ýokary hilli agyz suwy bilen üpjün eder.

Köpetdagyň we Balkanyň günorta eňňidiniň dag etek düzlüklerinde düýpli çökündileriniň ýerasty akymdan kemala gelýän süýji suw gorlary barada çaklama hem tassyklanyldy. Balkanabadyň gidrogeologiýa ekspedisiýasy Serdar etrabyndaky «Çukur» ýatagynda ýerasty süýji suw goruny ýüze çykaryldy. Täze çeşme Hojagala, Çukur, Bendesen, Ajydere ýaly iri obalary suw bilen üpjün etmäge mümkinçilik berer. Magtymguly etrabyndaky «Arçaly» ýatagynda geçirilen barlaglar agyz suw gorlaryny ýüze çykardy, olary Çukur ýurt, Könekesir, Daýna obalarynyň ilatyny suw bilen üpjün etmekde ulansa bolar.

Başga makalalar
15f73033b57900.jpeg
Türkmenistan Hytaýa gaz ibermek boýunça öňdeligi saklaýar

Türkmenistan Hytaýa turba geçiriji gaz eksportunyň göwrümi boýunça birinji orunda durýar, bu barada hytaý gümrükhanasynyň maglumatlaryna salgylanmak bilen Interfaks habar berýär.


15fa3a9161a093.jpeg
Nebitgaz toplumynyň talyplary nazary bilimleri tejribe bilen utgaşdyrýarlar

Şu günler Daşoguz welaýat häkimliginiň №2 hünär mekdebiniň talyplary «Daşoguzgazçykaryş», «Daşoguzgazüpjünçilik» müdirliklerinde, Daşoguz gidrogeologiýa ekspedisiýasynda we welaýatyň nebitgaz toplumynyň beýleki önümçilik edaralarynda nazary bilimler bilen bir hatarda önümçilik başarnyklaryny hem berkidýärler.


15f3b64dcbb423.jpeg
OPEC+ ýurtlary iýul aýynda nebit çykarmaklygy çäklendirmek boýunça ylalaşygy 95% ýerine ýetirdiler

Nebitiň çykarylyşyny çäklendirmek boýunça OPEC+ ylalaşygyny ýerine ýetirmegiň derejesi iýul aýynda 95%-e ýetdi. Iýunda bu görkeziji 107% boldy. Şeýlelikde, guramanyň döwletleri iýulda bazardan 9,2 mln b/g nebit azaldyp, ylalaşygy 0,5 mln b/g amal etmediler. Bu netijeleri OPEC+ tehniki geňeşi duşenbe güni getirdi, diýip TASS belleýär.


15f3cc3e613486.jpeg
Türkmenistan Türkiýä propileniň iberilişini artdyrýar

Baku – Tbilisi – Kars (BTK) demir ýol geçelgesi boýunça Mersine (Türkiýe) türkmen propileni ýüklenen 40 sany konteýner bardy, diýip Trend agentligi «Ady konteýner» OOO azerbaýjan kompaniýasyna salgylanyp habar berýär.


15f744e065df4e.jpeg
TNGIZT-niň önümçilik görkezijileri ýokarlanýar

Türkmenbaşynyň nebiti gaýtadan işleýän zawodlar toplumynda şu ýylyň sekiz aýynyň jemleri boýunça ýokary hilli önümleriň önümçiliginiň durnukly ösüşini gazanmagy başardy.