OPEC+ Tehniki geňeşi ministrlere nebit çykarylyşyny artdyrmagy 3-6 aý yza çekmäge garamagy teklip etdi - HBS

21:59 18.11.2020 584

https://oilgas.gov.tm/storage/posts/1116/original-15fb39d0da21a4.jpeg

Sişenbe güni OPEC+ gözegçilik geňeşiniň ministrleri nebit bazarynyň geljegini we 2021-nji ýyldan başlap nebit çykarylyşyny günde 2 mln barrel artdyryp başlamak boýunça meýilleşdirilen çäreleri 3-6 aý yza süýşürmek mümkinçiligini maslahatlaşarlar, diýip Interfaks habar berýär.

OPEC+ tehniki geňeşiniň bilermenleri duşenbe güni geçirilen mejlisde ministrlere2021-nji ýylyň ýanwaryndan meýilleşdirilen nebit çykarylyşyny artdyrmazlyk mümkinçiligine, şeýle hem ony 3-6 aý yza süýşürmek mümkinçiligine garamagy teklip etdim diýip Bloomberg agentligi çeşmelerine salgylanyp habar berýär.

Bilermenler nebit bazary üçin howp görýärler, çünki dikeldiş çäreleri garaşylyşyndan haýal gidýär.

OPEC we OPEC+ döwletleri şu ýylyň aprel aýynda koronawirus pandemiýasy zerarly nebite bolan islegiň dört esse aşak gaçmagy netijesinde onuň çykarylyşyny ylalaşykly çäklendirmek hakynda karar kabul etdiler.

Çözgüt iki ýyl möhlet bilen, ýöne önümçiligi yzygiderli artdyrmak mümkinçiligi bilen kabul edildi. Şeýlelikde, eger-de maý-iýun aýlarynda çäklendirmeler 2018-nji ýylyň oktýabryndakydan 9,7 mln barrele deň bolmaly bolan bolsa (şol bir wagtda Russiýa we Saud Arabystany üçin hasaplamak üçin aýratyn binýatlar bellenildi – 11 mln b/g), iýul aýyndan önümçiligi 2 mln b/g (bu ýokarlandyrma awgusta süýşürildi), 2021-nji ýylyň ýanwar aýyndan bolsa ýene-de 2 mln b/g artdyryp, bu derejäni 2022-nji ýylyň maýyna çenli saklamaklyk göz öňüne tutulýardy.

Başga makalalar
15f73033b57900.jpeg
Türkmenistan Hytaýa gaz ibermek boýunça öňdeligi saklaýar

Türkmenistan Hytaýa turba geçiriji gaz eksportunyň göwrümi boýunça birinji orunda durýar, bu barada hytaý gümrükhanasynyň maglumatlaryna salgylanmak bilen Interfaks habar berýär.


15fa3a9161a093.jpeg
Nebitgaz toplumynyň talyplary nazary bilimleri tejribe bilen utgaşdyrýarlar

Şu günler Daşoguz welaýat häkimliginiň №2 hünär mekdebiniň talyplary «Daşoguzgazçykaryş», «Daşoguzgazüpjünçilik» müdirliklerinde, Daşoguz gidrogeologiýa ekspedisiýasynda we welaýatyň nebitgaz toplumynyň beýleki önümçilik edaralarynda nazary bilimler bilen bir hatarda önümçilik başarnyklaryny hem berkidýärler.


15f3b64dcbb423.jpeg
OPEC+ ýurtlary iýul aýynda nebit çykarmaklygy çäklendirmek boýunça ylalaşygy 95% ýerine ýetirdiler

Nebitiň çykarylyşyny çäklendirmek boýunça OPEC+ ylalaşygyny ýerine ýetirmegiň derejesi iýul aýynda 95%-e ýetdi. Iýunda bu görkeziji 107% boldy. Şeýlelikde, guramanyň döwletleri iýulda bazardan 9,2 mln b/g nebit azaldyp, ylalaşygy 0,5 mln b/g amal etmediler. Bu netijeleri OPEC+ tehniki geňeşi duşenbe güni getirdi, diýip TASS belleýär.


15f3cc3e613486.jpeg
Türkmenistan Türkiýä propileniň iberilişini artdyrýar

Baku – Tbilisi – Kars (BTK) demir ýol geçelgesi boýunça Mersine (Türkiýe) türkmen propileni ýüklenen 40 sany konteýner bardy, diýip Trend agentligi «Ady konteýner» OOO azerbaýjan kompaniýasyna salgylanyp habar berýär.


15f744e065df4e.jpeg
TNGIZT-niň önümçilik görkezijileri ýokarlanýar

Türkmenbaşynyň nebiti gaýtadan işleýän zawodlar toplumynda şu ýylyň sekiz aýynyň jemleri boýunça ýokary hilli önümleriň önümçiliginiň durnukly ösüşini gazanmagy başardy.