Merkezi Aziýadaky iň iri nebitgaz sergisi öňdebaryjy hünärmenleri birleşdirer

10:28 10.07.2024 817

https://oilgas.gov.tm/storage/posts/11351/original-1668e1bde4a9f0.jpg

Şu ýylyň 26-28-nji awgustynda Kazan şäherinde Merkezi Aziýada nebitgazhimiýa senagatynyň iň uly sergisi geçiriler we ol Russiýanyň we sebitiň ýurtlarynyň öňdebaryjy hünärmenlerini birleşdirer. Sergä gatnaşyjylaryň arasynda nebit korporasiýalary we paýdarlar jemgyýetleri, gaz we nebit enjamlaryny öndürijiler we üpjün edijiler, nebit-gaz önümçiligi bilen meşgullanýan kärhanalar, geologiki gözleg kompaniýalary bar. 

Sergide nebit-gaz gözleg we önümçilik, himiýa tehnologiýalary, nebiti, nebit önümlerini we gazy daşamak, saklamak we gaýtadan işlemek, nebithimiýa, gaz himiýasy, nebit we gaz senagatynyň desgalarynyň gurluşygy, nebit we gaz senagaty üçin enjamlar, LNG: enjamlar, paýlamak we ulanmak, maýa goýumlary, nebit we gaz senagatynda IT tehnologiýalary, nebit, nebit önümlerini we suwuklandyrylan gaz daşamak üçin ýörite ulaglar, nebit, gaz we nebit önümleriniň satuwy, logistika we ýük daşamak, daşky gurşaw, senagat we ýangyn howpsuzlygy, zähmet goragy, gaz ballon, gaz doldurýan enjamlar we başga-da birnäçe ugurlar boýunça iň täze tehnologiýalar we ösüşler bilen tanyşdyrylar.  

Sergi işewür gatnaşyklar gurmak, täze hyzmatdaş tapmak, tejribe alyşmak we nebitgazhimiýa pudagynda ýetilen soňky üstünlikleri görkezmek üçin ajaýyp meýdança bolar. Bu uly göwrümli çärä gatnaşmak mümkinçiligini elden gidirmäň!

Has giňişleýin maglumatlar üçin serginiň saýty: https://www.neftegaz-expo.ru/en/

Başga makalalar
162e0deab41c93.jpeg
Ýewropada gazyň bahasy 1 müň kub metri üçin 2200 dollardan gymmatlady

«Demirgazyk akymynda» gaz geçiriji enjamlaryň ýene biriniň hatardan çykmagyna garaşylýan mahalynda, Ýewropada gazyň spot bahasy sişenbe güni agşama çenli, müň kub metrine 2200 dollardan geçdi diýip, Interfaks habar berýär.


162de48e67e6b1.jpeg
Awtobenzin we suwuklandyrylan gaz TDHÇMB-niň söwdalarynyň walýuta geleşikleriniň esasyny düzdi

Geçen hepdede Türkmenistanyň Döwlet haryt-çig mal biržasynyň söwdalarynda geleşikleriň 73-si hasaba alyndy. Olaryň jemi bahasy ABŞ-nyň 41 million 403 müň dollaryndan gowrak boldy.


162de7cebeb1d1.jpeg
Treýderler Ýewropada gazyň ýokary bahalarynyň geljek ýyllarda saklanyp galmagyna garaşýarlar

Ýewropada tebigy gazyň bahalary teklibiň az bolmagy netijesinde ýakyn ýyllarda ýokary bolmagynda galar diýip treýderler çaklaýar. Bu barada Interfaks habar berýär.


162df95a4663ba.jpeg
Owganystan türkmen suwuklandyrylan gazynyň importyny artdyrýar

Duşenbe güni owgan habar beriş serişdeleri Türkmenistandan Owganystana suwuklandyrylan gazyň importynyň artandygyny habar berdiler. Neşirlerde bellenilmegine görä, bu barada beýannamany ykdysady toplumyň mejlisinden soň, talibanlaryň wagtlaýyn hökümeti neşir etdi.


162e2374bcede7.png
Türkmenistan Owganystanyň dikeldilmegine gyzyklanma bildirýär - DIM

Türkmenistan Owganystanyň täzeden dikeldilmegine, dünýä ykdysady gatnaşyklaryna goşulmagyna we infrastrukturasynyň ösüşine gyzyklanma bildirýär. Bu barada Türkmenistanyň Daşary işler ministriniň orunbasary W.Hajiýew Daşkentde “Owganystan: howpsuzlyk we ykdysady ösüş” atly halkara maslahatda eden çykyşynda belledi diýip, türkmen daşary syýasat edarasynyň saýty habar berýär.