Türkmenistanda nebitiň sarp edilişi durnukly ösýär — Eni

16:31 11.12.2020 886

https://oilgas.gov.tm/storage/posts/1285/original-15fd1ff7e5ca31.jpeg

Türkmenistanyň içerki bazarlarynda nebitiň sarp edilişiniň depgini durnukly ýagdaýda ösýär. Bu barada Eni italýan nebitgaz kompaniýasy tarapyndan taýýarlanylan World Oil Review 2020 hasabatynda aýdylýar.

Syna laýyklykda, 2015-nji ýylda Türkmenistanda nebitiň sarp edilişi günde 151 müň barrele, 2016-njy ýylda – 149 müň, 2017-nji ýylda – 150 müň, 2018-nji ýylda – 157 müň barrele deň boldy. 2019-njy ýylda bu görkeziji günde 165 müň barrele çenli ýokarlandy.

Eni kompaniýasynyň şeýle hem bellemegine görä, Türkmenistan nebitgaz toplumyny döwrebaplaşdyrmaga we diwersifikasiýalaşdyrmaga, uglewodorod çig malynyň çuňlaşdyrylyp gaýtadan işlenilmegini üpjün edýän öňdebaryjy tehnologiýalary giňden ornaşdyrmaga, kärhanalary döwrebap hem häzirki zaman tehnikalar bilen enjamlaşdyrmaga uly maýa goýumlaryny gönükdirýär.

Bularyň ählisi ýokary hilli,  gowulandyrylan ekologik häsiýetnamaly hem-de dünýä standartlaryna laýyk gelýän nebit önümleriniň we gazhimiýa önümleriniň önümçiligini ýola goýmaga we daşky gurşawa zyýanly zyňyndylaryň derejesini peseltmäge mümkinçilik berýär.

Hasabatda şeýle hem bellenilişi ýaly, 2010-2019-njy ýyllarda Türkmenistanyň nebit gorlary 600 million barrel derejede durnukly ýagdaýda saklanyp gelýär.

Başga makalalar
15f73033b57900.jpeg
Türkmenistan Hytaýa gaz ibermek boýunça öňdeligi saklaýar

Türkmenistan Hytaýa turba geçiriji gaz eksportunyň göwrümi boýunça birinji orunda durýar, bu barada hytaý gümrükhanasynyň maglumatlaryna salgylanmak bilen Interfaks habar berýär.


15fa3a9161a093.jpeg
Nebitgaz toplumynyň talyplary nazary bilimleri tejribe bilen utgaşdyrýarlar

Şu günler Daşoguz welaýat häkimliginiň №2 hünär mekdebiniň talyplary «Daşoguzgazçykaryş», «Daşoguzgazüpjünçilik» müdirliklerinde, Daşoguz gidrogeologiýa ekspedisiýasynda we welaýatyň nebitgaz toplumynyň beýleki önümçilik edaralarynda nazary bilimler bilen bir hatarda önümçilik başarnyklaryny hem berkidýärler.


15f3b64dcbb423.jpeg
OPEC+ ýurtlary iýul aýynda nebit çykarmaklygy çäklendirmek boýunça ylalaşygy 95% ýerine ýetirdiler

Nebitiň çykarylyşyny çäklendirmek boýunça OPEC+ ylalaşygyny ýerine ýetirmegiň derejesi iýul aýynda 95%-e ýetdi. Iýunda bu görkeziji 107% boldy. Şeýlelikde, guramanyň döwletleri iýulda bazardan 9,2 mln b/g nebit azaldyp, ylalaşygy 0,5 mln b/g amal etmediler. Bu netijeleri OPEC+ tehniki geňeşi duşenbe güni getirdi, diýip TASS belleýär.


15f3cc3e613486.jpeg
Türkmenistan Türkiýä propileniň iberilişini artdyrýar

Baku – Tbilisi – Kars (BTK) demir ýol geçelgesi boýunça Mersine (Türkiýe) türkmen propileni ýüklenen 40 sany konteýner bardy, diýip Trend agentligi «Ady konteýner» OOO azerbaýjan kompaniýasyna salgylanyp habar berýär.


15f744e065df4e.jpeg
TNGIZT-niň önümçilik görkezijileri ýokarlanýar

Türkmenbaşynyň nebiti gaýtadan işleýän zawodlar toplumynda şu ýylyň sekiz aýynyň jemleri boýunça ýokary hilli önümleriň önümçiliginiň durnukly ösüşini gazanmagy başardy.