Häzirki zaman çagyryşlar şertlerinde Bitarap Türkmenistanyň tejribesi has uly islegden peýdalanýar – RF-niň DIM-niň ýolbaşçysy

10:58 14.12.2020 1031

https://oilgas.gov.tm/storage/posts/1290/original-15fd351776ca89.jpeg

Russiýa, 25 ýyl ozal bitaraplygyny yglan eden, Türkmenistanyň parahatçylyk söýüjilik syýasatyny goldaýar, häzirki bar bolan çagyryşlary ýeňip geçmekde bitarap döwletiň tejribesini zerur hasaplaýar. Bu barada RF-niň DIM-niň ýolbaşçysy Sergeý Lawrow ýurdumyzda 12-nji dekabrda bellenilip geçilýän Türkmenistanyň Bitaraplyk gününiň öňüsyrasynda belledi, diýip Interfaks habar berýär.

"Bu günki gün Türkmenistan öz taryhynda möhüm bir wakanyň - bitaraplygyň yglan edilmeginiň 25 ýyllygynyň bosagasynda dur. Bu ýoluň başyndan bäri, 1995-nji ýylda BMG Baş Assambleýasynyň taryhy karary kabul edilenden bäri Russiýa parahatçylykly durmuşa geçirmek isleginde dostlukly Türkmenistanyň Netijeli hyzmatdaşlygy we daşary syýasaty ösdürmek syýasatyny goldady" – diýip, Lawrow «Türkmenistanyň daşary syýasaty we diplomatiýasy» žurnalynda belledi. Ol anna güni Russiýanyň Daşary işler ministrliginiň web sahypasynda çap edildi.

"Dünýä her gün görlüp-eşidilmedik kynçylyklar bilen ýüzbe-ýüz bolýar, bu diňe bilelikdäki tagallalar bilen jogap berlip bilner. Bu şertlerde bitarap Türkmenistanyň dürli halklaryň, dinleriň we medeniýetleriň wekilleriniň arasynda parahatçylykly gepleşik gurmak we ynam döretmek tejribesi toplanýar. Şeýle oňyn gün tertibiniň hakyky mysallaryndan biri hem, Aşgabat tarapyndan öňe sürlen we BMG-niň yglan eden 2021-nji ýyldaky jarnamasy — Halkara Parahatçylyk we Ynanyşmak ýylydyr" – diýip, Russiýanyň Daşary işler ministri belledi.

Mundan başga-da, S.Lawrow GDA-nyň çäginde Russiýa Federasiýasy bilen Türkmenistanyň arasyndaky netijeli hyzmatdaşlygy belläp, Aşgabadyň Hazardaky bäştaraplaýyn hyzmatdaşlyga möhüm goşant goşýandygyny aýtdy.

Russiýaly diplomatyň nygtaýşy ýaly, 2021-nji ýylda Aşgabatda Hazarýaka döwletleriniň Baştutanlarynyň altynjy duşuşygyny gurnamak meýilleşdirilýär. «Biz öz gezegimizde, 2019-njy ýylda Türkmenistanda üstünlikli başlanan köptaraplaýyn hyzmatdaşlygyň başga bir täsin mehanizmi bolan Hazar Ykdysady Forumynyň estafetasyny öz türkmen dostlarymyzdan aldyk" diýip ol belledi.

Şeýle hem Russiýanyň Daşary işler ministri türkmen-russiýa strategiki hyzmatdaşlyk gatnaşyklarynyň üstünlikli ösýändigini belläp geçdi. "Netijeli ikitaraplaýyn özara gatnaşyklary üpjün etmek üçin 100-den gowrak döwletara, hökümetara we pudagara şertnamalardan durnukly hukuk binýady döredildi. Rus-türkmen gatnaşyklaryny berkitmek iň ýokary we ýokary derejede yzygiderli syýasy gepleşikler arkaly ýeňilleşdirilýär" –diýip Lawrow aýtdy.

"Syýasy we ykdysady gatnaşyklaryň derejesi we intensiwligi amaly peýdalary getirýär: 2019-njy ýyldan başlap, ikitaraplaýyn söwdadaky ýaramaz tendensiýany aradan aýryp, 70% töweregi ýokarlandyrmak we ep-esli ösüşe ýetmek mümkin boldy. Dünýä ykdysadyýetindäki çökgünlik hem hem söwda dolanyşygynyň oňyn depginine täsir edip bilmedi. Şu ýyl özara haryt dolanyşygy iki esse artyp, 736 million dollar ýokarlandy. Şol bir wagtyň özünde, iň möhümi, Russiýanyň Türkmenistana eksportynyň we türkmen harytlarynyň we hyzmatlarynyň Russiýa importynyň görkezijileri artýar "-diýdi Russiýanyň Daşary işler ministri belledi.

Lawrowyň belleýşi ýaly, "Energetika pudagyndaky hyzmatdaşlyk hil taýdan täze derejä ýetdi. 2019-njy ýylyň aprelinde Gazprom türkmen tebigy gazyny gaýtadan dikeltdi, rus kompaniýalary Türkmenistan-Owganystan-Pakistan-Hindistan serhetüsti gaz geçirijisiniň gurluşygyna gatnaşýar".

"Biz gazanylanlary bes etmek islemeýäris, ykdysady gatnaşyklar giňelip, mundan beýläk hem çuňlaşar" –diýip ministr belledi.

"Türkmen dostlarymyz bilen bilelikde Merkezi Aziýa sebitinde parahatçylygyň we durnukly ösüşiň hatyrasyna raýatlarymyzyň bähbidi üçin hyzmatdaşlygy täze serhetlere çykarmak üçin ähli zady dowam etdirmek isleýäris. Munuň üçin ähli mümkinçilikleriň bardygyna we iň esasysy özara düşünişmegiň bardygyna ynanýaryn" - diýip, Lawrow nygtady.

Başga makalalar
16010fa1716613.jpeg
«Nebitdag» BIM: buraw işleri öňdebaryjy depginde

«Türkmennebit» döwlet konserniniň «Nebitdag» buraw işleri müdirliginiň hünärmenleri geçen ýyly ýokary önümçilik görkezijileri bilen tamamladylar. 2020-nji ýylyň jemleri boýunça buraw işleriniň meýilnamasy 121% ýerine ýetirildi.


15f73033b57900.jpeg
Türkmenistan Hytaýa gaz ibermek boýunça öňdeligi saklaýar

Türkmenistan Hytaýa turba geçiriji gaz eksportunyň göwrümi boýunça birinji orunda durýar, bu barada hytaý gümrükhanasynyň maglumatlaryna salgylanmak bilen Interfaks habar berýär.


15fa3a9161a093.jpeg
Nebitgaz toplumynyň talyplary nazary bilimleri tejribe bilen utgaşdyrýarlar

Şu günler Daşoguz welaýat häkimliginiň №2 hünär mekdebiniň talyplary «Daşoguzgazçykaryş», «Daşoguzgazüpjünçilik» müdirliklerinde, Daşoguz gidrogeologiýa ekspedisiýasynda we welaýatyň nebitgaz toplumynyň beýleki önümçilik edaralarynda nazary bilimler bilen bir hatarda önümçilik başarnyklaryny hem berkidýärler.


15f3b64dcbb423.jpeg
OPEC+ ýurtlary iýul aýynda nebit çykarmaklygy çäklendirmek boýunça ylalaşygy 95% ýerine ýetirdiler

Nebitiň çykarylyşyny çäklendirmek boýunça OPEC+ ylalaşygyny ýerine ýetirmegiň derejesi iýul aýynda 95%-e ýetdi. Iýunda bu görkeziji 107% boldy. Şeýlelikde, guramanyň döwletleri iýulda bazardan 9,2 mln b/g nebit azaldyp, ylalaşygy 0,5 mln b/g amal etmediler. Bu netijeleri OPEC+ tehniki geňeşi duşenbe güni getirdi, diýip TASS belleýär.


15fd1ff7e5ca31.jpeg
Türkmenistanda nebitiň sarp edilişi durnukly ösýär — Eni

Türkmenistanyň içerki bazarlarynda nebitiň sarp edilişiniň depgini durnukly ýagdaýda ösýär. Bu barada Eni italýan nebitgaz kompaniýasy tarapyndan taýýarlanylan World Oil Review 2020 hasabatynda aýdylýar.