Nebitgazçylaryň we geologlaryň hünär baýramy giňden bellenildi

19:54 14.12.2020 831

https://oilgas.gov.tm/storage/posts/1295/original-15fd77c78efec7.jpeg

«Türkmenistan — Bitaraplygyň mekany» ýylynyň 14-nji dekabrynyň ir ertiri ýurdumyzyň nebitgaz toplumynyň merkezi edara binasy baýramçylyk dabarasyna beslendi. Geçen hepdäniň ahyrynda hemişelik Bitaraplygymyzyň 25 ýyllyk şanly senesini giň gerimde bütin agzybir halkymyz bilen toýlan zähmetsöýer nebitgazçylar düýn Nebitgaz senagaty we geologiýa işgärleriniň gününi — öz hünär baýramyny baý mazmunly dabaralar bilen bellediler.

Türkmenistanyň Ministrler Kabinetiniň Başlygynyň orunbasary M.Meredowyň ýolbaşçylygynda geçirilen baýramçylyk dabarasynda hormatly Prezidentimiz Gurbanguly Berdimuhamedowyň Nebitgaz senagaty we geologiýa işgärleriniň güni mynasybetli iberen Gutlagy okaldy. Gutlag toplumyň işgärlerinde buýsanç we ruhubelentlik duýgusyny döretdi. Toplumyň göreldeli we işjeň işgärleriniň nebitgaz senagatynda gazanylan üstünlikler, hormatly Prezidentimiziň tagallasy bilen degişli pudagyň ösdürilişi, täze gurlan önümçilikler, amala aşyrylýan taslamalar baradaky çykyşlary hem şowhunly elçarpyşmalar bilen garşylandy.

Mälim bolşy ýaly, indi ýylyň-ýylyna nebitgazçylaryň hünär baýramy uludan bellenilýär we şol gün ajaýyp zähmet netijeleri, hünär ussatlygy, edara-kärhanasynda nusgalyk göreldesi bilen tapawutlanýan toplumyň işgärleri hormatly Prezidentimiziň adyndan sarpalanyp sylaglanylýar. Bu ýyl hem nebitgaz senagatynda, geologiýa pudagynda asylly we ýadawsyz halal zähmeti bilen tapawutlanan işgärlere we hünärmenlere dabaraly ýagdaýda gymmatbaha sowgatlar, ter gül desseleri gowşuryldy.

Dabaraly pursatlarda «Türkmengaz» döwlet konserniniň, Türkmenistanyň Nebitgaz senagaty toplumynyň işgärleriniň kärdeşler arkalaşygynyň geňeşiniň «Nebit-gaz» gazeti bilen bilelikde yglan eden «Nebitgaz — baýlygym, hazyna-genjim, waspyň etsin diller saňa buýsanjym!» we «Türkmenistan — Bitaraplygyň mekany, dünýä dolsun parahatlyk mukamy!» atly iň gowy ýazylan makalalaryň, oçerkleriň, fotoreportažlaryň, goşgudyr hekaýalaryň bäsleşikleriniň ýeňijileri yglan edildi we olar Hormat hatlarydyr gymmatbaha sowgatlar bilen sylaglanyldy. Sylag-serpaýa mynasyp bolan nebitgazçylar, geologlar we bäsleşikleriň ýeňijileri baýramçylyk dabarasynda çykyş edip, hoşallyk sözlerini aýtdylar. Bellenilişine görä, şeýle döredijilik bäsleşikleriniň geçirilmegi hormatly Prezidentimiziň ýurdumyzy özgertmekde, şol sanda nebitgaz senagatyny toplumlaýyn ösdürmekde alyp barýan beýik işlerini döredijilikli beýan etmeklige ruhlandyrýar.

Şol günki göwünleri galkyndyran şatlykly pursatlaryň, toý tutumynyň ahyrynda hormatly Prezidentimiz Gurbanguly Berdimuhamedowyň adyna Türkmenistanyň nebitgaz senagaty we geologiýa pudagynyň işgärleriniň ýüzlenmesi kabul edildi.

Başga makalalar
16010fa1716613.jpeg
«Nebitdag» BIM: buraw işleri öňdebaryjy depginde

«Türkmennebit» döwlet konserniniň «Nebitdag» buraw işleri müdirliginiň hünärmenleri geçen ýyly ýokary önümçilik görkezijileri bilen tamamladylar. 2020-nji ýylyň jemleri boýunça buraw işleriniň meýilnamasy 121% ýerine ýetirildi.


15f73033b57900.jpeg
Türkmenistan Hytaýa gaz ibermek boýunça öňdeligi saklaýar

Türkmenistan Hytaýa turba geçiriji gaz eksportunyň göwrümi boýunça birinji orunda durýar, bu barada hytaý gümrükhanasynyň maglumatlaryna salgylanmak bilen Interfaks habar berýär.


15fa3a9161a093.jpeg
Nebitgaz toplumynyň talyplary nazary bilimleri tejribe bilen utgaşdyrýarlar

Şu günler Daşoguz welaýat häkimliginiň №2 hünär mekdebiniň talyplary «Daşoguzgazçykaryş», «Daşoguzgazüpjünçilik» müdirliklerinde, Daşoguz gidrogeologiýa ekspedisiýasynda we welaýatyň nebitgaz toplumynyň beýleki önümçilik edaralarynda nazary bilimler bilen bir hatarda önümçilik başarnyklaryny hem berkidýärler.


15f3b64dcbb423.jpeg
OPEC+ ýurtlary iýul aýynda nebit çykarmaklygy çäklendirmek boýunça ylalaşygy 95% ýerine ýetirdiler

Nebitiň çykarylyşyny çäklendirmek boýunça OPEC+ ylalaşygyny ýerine ýetirmegiň derejesi iýul aýynda 95%-e ýetdi. Iýunda bu görkeziji 107% boldy. Şeýlelikde, guramanyň döwletleri iýulda bazardan 9,2 mln b/g nebit azaldyp, ylalaşygy 0,5 mln b/g amal etmediler. Bu netijeleri OPEC+ tehniki geňeşi duşenbe güni getirdi, diýip TASS belleýär.


15fd1ff7e5ca31.jpeg
Türkmenistanda nebitiň sarp edilişi durnukly ösýär — Eni

Türkmenistanyň içerki bazarlarynda nebitiň sarp edilişiniň depgini durnukly ýagdaýda ösýär. Bu barada Eni italýan nebitgaz kompaniýasy tarapyndan taýýarlanylan World Oil Review 2020 hasabatynda aýdylýar.