Türkmenistanyň Prezidentiniň täze kitabynyň tanyşdyrylyşy geçirildi

09:52 17.12.2020 1229

https://oilgas.gov.tm/storage/posts/1312/original-15fd9a7c8b73fe.jpeg

Türkmenistanyň nebitgaz toplumynyň merkezi binasynda Prezidenti Gurbanguly Berdimuhamedowyň «Türkmenistan — Bitaraplygyň mekany» atly täze kitabynyň tanyşdyrylyş dabarasy geçirildi.

Dabaranyň barşynda Ministrler Kabinetiniň Başlygynyň orunbasary Myratgeldi Meredow, Döwlet ministri — «Türkmengaz» döwlet konserniniň başlygy B.Amanow, «Türkmennebit» döwlet konserniniň başlygy G.Baýgeldiýew, «Türkmengeologiýa» döwlet korporasiýasynyň başlygy M.Rozyýew, Halkara nebit we gaz uniwersitetiniň kafedra müdiri N.Suhanow we beýlekiler çykyş etdi.

Çykyşlarda döwlet Baştutanynyň täze kitabynyň neşir edilmeginiň ýurdumyzyň jemgyýetçilik durmuşynda möhüm waka bolandygy nygtaldy. Öz içinde Türkmenistanyň taryhy hem häzirki ösüşi barada giňişleýin maglumatlary saklaýan bu eser ylmy hem taryhy nukdaýnazardan dünýä jemgyýetçiligi üçin baý çeşme bolup durýar. Kitap 10 bölümden ybarat bolup, olarda türkmen bitaraplygynyň taryhy, halkara syýasy we ykdysady proseslerde onuň orny, şeýle hem ynsanperwer we medeni gatnaşyklary berkitmekde ähmiýeti barada maglumatlar saklanýar.

Şeýle hem bellenilişi ýaly, owadan bezegli täze neşirde döwlet Baştutany parahatçylyk söýüjilige, hoşniýetli goňşuçylyga, adalatlylyga we raýdaşlyga çagyryş edýän köp sanly parasatly jümleleri getirýär. Munuň özi hemişelik bitaraplygyň ýörelgeleri we umumymilli gymmatlyklarymyz bilen ugurdaşdyr.

Başga makalalar
16010fa1716613.jpeg
«Nebitdag» BIM: buraw işleri öňdebaryjy depginde

«Türkmennebit» döwlet konserniniň «Nebitdag» buraw işleri müdirliginiň hünärmenleri geçen ýyly ýokary önümçilik görkezijileri bilen tamamladylar. 2020-nji ýylyň jemleri boýunça buraw işleriniň meýilnamasy 121% ýerine ýetirildi.


15f73033b57900.jpeg
Türkmenistan Hytaýa gaz ibermek boýunça öňdeligi saklaýar

Türkmenistan Hytaýa turba geçiriji gaz eksportunyň göwrümi boýunça birinji orunda durýar, bu barada hytaý gümrükhanasynyň maglumatlaryna salgylanmak bilen Interfaks habar berýär.


15fa3a9161a093.jpeg
Nebitgaz toplumynyň talyplary nazary bilimleri tejribe bilen utgaşdyrýarlar

Şu günler Daşoguz welaýat häkimliginiň №2 hünär mekdebiniň talyplary «Daşoguzgazçykaryş», «Daşoguzgazüpjünçilik» müdirliklerinde, Daşoguz gidrogeologiýa ekspedisiýasynda we welaýatyň nebitgaz toplumynyň beýleki önümçilik edaralarynda nazary bilimler bilen bir hatarda önümçilik başarnyklaryny hem berkidýärler.


15f3b64dcbb423.jpeg
OPEC+ ýurtlary iýul aýynda nebit çykarmaklygy çäklendirmek boýunça ylalaşygy 95% ýerine ýetirdiler

Nebitiň çykarylyşyny çäklendirmek boýunça OPEC+ ylalaşygyny ýerine ýetirmegiň derejesi iýul aýynda 95%-e ýetdi. Iýunda bu görkeziji 107% boldy. Şeýlelikde, guramanyň döwletleri iýulda bazardan 9,2 mln b/g nebit azaldyp, ylalaşygy 0,5 mln b/g amal etmediler. Bu netijeleri OPEC+ tehniki geňeşi duşenbe güni getirdi, diýip TASS belleýär.


15fd1ff7e5ca31.jpeg
Türkmenistanda nebitiň sarp edilişi durnukly ösýär — Eni

Türkmenistanyň içerki bazarlarynda nebitiň sarp edilişiniň depgini durnukly ýagdaýda ösýär. Bu barada Eni italýan nebitgaz kompaniýasy tarapyndan taýýarlanylan World Oil Review 2020 hasabatynda aýdylýar.