ABŞ-nyň Energetika ministrligi Brent nebitiniň bahasynyň 2021-2022-nji ýyllar üçin barreline $53 boljakdygyny çaklaýar

22:05 18.01.2021 1201

https://oilgas.gov.tm/storage/posts/1470/original-1600018ee4ac34.jpeg

ABŞ-nyň Energetika ministrligi 2021-nji ýyl üçin Brent nebitiniň bahasy boýunça çaklamasyny barreline 49 dollardan 53 dollara çenli ýokarlandyrdy diýip, ABŞ-nyň Energetika ministrliginiň Energetika maglumatlary edarasynyň (EIA) aýlyk hasabatyna salgylanyp, INTERFAKS habar berýär.

2022-nji ýylda Brent-iň bahasynyň şol bir derejede, ýagny barreline 53 dollar bolmagyna garaşylýar. EIA-nyň hasaplamalaryna görä, 2020-nji ýylda Brent-iň ortaça bahasy barreline 42 dollar boldy.

“Saud Arabystany tarapyndan nebit önümçiliginiň birtaraplaýyn azaldylmagy dünýäniň nebit bazaryndaky deňagramlylygyň 2021-nji ýylyň başynda EIA-nyň garaşýanyndan has kynlaşjakdygyny aňladýar. EIA 2021-nji ýylyň birinji çärýeginde global nebit gorlarynyň bir günde 2,3 mln barrel azaljakdygyny çaklaýar we bu Brent söwda belgili nebitiň bahasyny bir barrele ortaça 56 dollara çenli ýokarlandyrmaga kömek eder diýip garaşýar” – diýlip, hasabatda aýdylýar.

EIA 2021-nji ýylyň ikinji çärýeginde, dünýädäki nebit önümçiliginiň ýokarlanmagyna we ätiýaçlyklaryň haýal depgin bilen azalmagyna garaşylanda, nebitiň bahasyna basyşyň ortaça peselmegine garaşýar.

Brent söwda belgili nebitiň bahasy 2021-nji ýylyň ikinji ýarymynda barreline ortaça 51 dollar bolar diýlip çaklanylýar. 2022-nji ýylda 2021-nji ýylyň ikinji ýarymy bilen deňeşdirilende dünýädäki nebit gorlarynyň azalmagynyň tizlenmegi netijesinde ýene-de ýokary bahalar peýda bolar.

“Dünýä ykdysadyýetiniň ösüşi we ýakyn aýlarda dowam edýän COVID-19 pandemiýasy bilen baglanyşykly köp näbelli faktorlar nebitiň bahasyny EIA-nyň häzirki baha çaklamasyndan ýokarlandyryp ýa-da peseldip biler. Bu baha traýektoriýasy dünýäde nebitiň sarp edilişiniň 2020-nji ýyldakydan 6% ýokarlanandygyny görkezýär, şeýlelikde, 2021-nji ýylda bir günde ortaça 97,8 million barrele ýeter we 2022-nji ýylda ýene 3% ýokarlanar. Ýöne bu hadysa ilatyň sanjym derejesine baglydyr. OPEK+ önümçiliginiň soňky maksatlaýyn azaldylmagynyň dowamlylygy we berjaý edilişi näbelli bolmagynda galýar” – diýip, EIA ýazýar.

EIA WTI nebitiniň bahasynyň 2021-nji ýylda Brent-iň bahasyndan, barreline ortaça 3 dollar, 2022-nji ýylda Brent-iň bahasyndan barreline 4 dollar arzan boljakdygyny çaklaýar.

Başga makalalar
16010fa1716613.jpeg
«Nebitdag» BIM: buraw işleri öňdebaryjy depginde

«Türkmennebit» döwlet konserniniň «Nebitdag» buraw işleri müdirliginiň hünärmenleri geçen ýyly ýokary önümçilik görkezijileri bilen tamamladylar. 2020-nji ýylyň jemleri boýunça buraw işleriniň meýilnamasy 121% ýerine ýetirildi.


15f73033b57900.jpeg
Türkmenistan Hytaýa gaz ibermek boýunça öňdeligi saklaýar

Türkmenistan Hytaýa turba geçiriji gaz eksportunyň göwrümi boýunça birinji orunda durýar, bu barada hytaý gümrükhanasynyň maglumatlaryna salgylanmak bilen Interfaks habar berýär.


15fa3a9161a093.jpeg
Nebitgaz toplumynyň talyplary nazary bilimleri tejribe bilen utgaşdyrýarlar

Şu günler Daşoguz welaýat häkimliginiň №2 hünär mekdebiniň talyplary «Daşoguzgazçykaryş», «Daşoguzgazüpjünçilik» müdirliklerinde, Daşoguz gidrogeologiýa ekspedisiýasynda we welaýatyň nebitgaz toplumynyň beýleki önümçilik edaralarynda nazary bilimler bilen bir hatarda önümçilik başarnyklaryny hem berkidýärler.


15f3b64dcbb423.jpeg
OPEC+ ýurtlary iýul aýynda nebit çykarmaklygy çäklendirmek boýunça ylalaşygy 95% ýerine ýetirdiler

Nebitiň çykarylyşyny çäklendirmek boýunça OPEC+ ylalaşygyny ýerine ýetirmegiň derejesi iýul aýynda 95%-e ýetdi. Iýunda bu görkeziji 107% boldy. Şeýlelikde, guramanyň döwletleri iýulda bazardan 9,2 mln b/g nebit azaldyp, ylalaşygy 0,5 mln b/g amal etmediler. Bu netijeleri OPEC+ tehniki geňeşi duşenbe güni getirdi, diýip TASS belleýär.


15fd1ff7e5ca31.jpeg
Türkmenistanda nebitiň sarp edilişi durnukly ösýär — Eni

Türkmenistanyň içerki bazarlarynda nebitiň sarp edilişiniň depgini durnukly ýagdaýda ösýär. Bu barada Eni italýan nebitgaz kompaniýasy tarapyndan taýýarlanylan World Oil Review 2020 hasabatynda aýdylýar.