Türkmenistan Ýewraziýa giňişliginde uzakmöhletleýin hyzmatdaşlygy ösdürmegi maksat edinýär — Serdar Berdimuhamedow

11:23 04.05.2021 943

https://oilgas.gov.tm/storage/posts/2126/original-1608f93b6e8f72.jpeg

Türkmenistan Ýewraziýa giňişliginde döwletara birleşikleri bilen ýakyn özara gatnaşyklaryny ösdürmegi maksat edinýär. Bu barada wise-premýer, Ýokary Gözegçilik Edarasynyň Başlygy, Howpsuzlyk geňeşiniň agzasy Serdar Berdimuhamedow ýolbaşçylygyndaky Türkmenistanyň wekiliýetiniň Russiýa Federasiýasynyň Tatarystan Respublikasynyň Kazan şäherine saparynyň çäklerinde belledi. Bu barada Türkmenistanyň DIM-niň saýty belleýär.

Mejlisiň barşynda wise-premýer Türkmenistanyň Ýewraziýanyň Hökümetara geňeşiniň mejlisine ilkinji gezek hormatly myhman hökmünde gatnaşýandygyny bellemek bilen, munuň uzakmöhletleýin häsiýete eýe bolan köpugurly hyzmatdaşlygyň ýola goýulmagyna, onuň geljegine we giň mümkinçiliklerine doly düşünmek arkaly onuň has-da ösdürilmegine özara gyzyklanmalaryň bardygyny görkezýän ähmiýetli waka bolup durýandygyny nygtady.

Ol şeýle hem, bu gatnaşyklaryň Türkmenistanyň ýewraziýa giňişligindäki Garaşsyz Döwletleriň Arkalaşygy, Şanhaý Hyzmatdaşlyk Guramasy, Ýewraziýa Ykdysady Bileleşigi ýaly hökümetara birleşikleri bilen ysnyşykly özara hereket etmek ýörelgesine doly laýyk gelýändigini belläp geçdi. 

Türkmenistanyň DIM-niň habar bermegine görä, saparyň barşynda şeýle-de Türkmenistanyň Ministrler Kabinetiniň Başlygynyň orunbasary S.Berdimuhamedowyň Russiýa Federasiýasynyň Hökümetiniň Başlygy M.Mişustin hem-de Russiýa Federasiýasynyň Tatarystan Respublikasynyň Prezidenti R.Minnihanow bilen duşuşygy geçirildi.

Duşuşygyň başynda taraplar syýasy-diplomatik, söwda-ykdysady we ýangyç-energetika ulgamlarynda Türkmenistanyň hem-de RF-niň arasynda ähmiýetli mümkinçilikleriň bardygyny bellediler. Şol sanda Türkmenistanyň Russiýa Federasiýasy bilen taryhy özarabähbitli gatnaşyklaryň giňeldilmegine ygrarlydygy hem nygtaldy.

Başga makalalar
16010fa1716613.jpeg
«Nebitdag» BIM: buraw işleri öňdebaryjy depginde

«Türkmennebit» döwlet konserniniň «Nebitdag» buraw işleri müdirliginiň hünärmenleri geçen ýyly ýokary önümçilik görkezijileri bilen tamamladylar. 2020-nji ýylyň jemleri boýunça buraw işleriniň meýilnamasy 121% ýerine ýetirildi.


16047045a403cb.jpeg
Turbageçirijileriň gurluşyk işlerini optimizirlemek üçin innowasion tehnologiýa

Uniwersitetimizde işlenip düzülen robot nebitgaz geçirijileriniň, ýangyç-energetika pudagynyň turbageçirijileriniň we beýleki halk hojalyk önümçiliginiň turbagurluşyk işlerini kämilleşdirmek, optimizirlemek, tizlik we hil häsiýetnamasyny ýokarlandyrmak üçin peýdalanmakda oňat netijeliligi berer diýip tama edýäris.


15f73033b57900.jpeg
Türkmenistan Hytaýa gaz ibermek boýunça öňdeligi saklaýar

Türkmenistan Hytaýa turba geçiriji gaz eksportunyň göwrümi boýunça birinji orunda durýar, bu barada hytaý gümrükhanasynyň maglumatlaryna salgylanmak bilen Interfaks habar berýär.


15fa3a9161a093.jpeg
Nebitgaz toplumynyň talyplary nazary bilimleri tejribe bilen utgaşdyrýarlar

Şu günler Daşoguz welaýat häkimliginiň №2 hünär mekdebiniň talyplary «Daşoguzgazçykaryş», «Daşoguzgazüpjünçilik» müdirliklerinde, Daşoguz gidrogeologiýa ekspedisiýasynda we welaýatyň nebitgaz toplumynyň beýleki önümçilik edaralarynda nazary bilimler bilen bir hatarda önümçilik başarnyklaryny hem berkidýärler.


15f3b64dcbb423.jpeg
OPEC+ ýurtlary iýul aýynda nebit çykarmaklygy çäklendirmek boýunça ylalaşygy 95% ýerine ýetirdiler

Nebitiň çykarylyşyny çäklendirmek boýunça OPEC+ ylalaşygyny ýerine ýetirmegiň derejesi iýul aýynda 95%-e ýetdi. Iýunda bu görkeziji 107% boldy. Şeýlelikde, guramanyň döwletleri iýulda bazardan 9,2 mln b/g nebit azaldyp, ylalaşygy 0,5 mln b/g amal etmediler. Bu netijeleri OPEC+ tehniki geňeşi duşenbe güni getirdi, diýip TASS belleýär.