Maýa goýum forumynyň birinji güni tamamlandy

19:31 14.05.2021 16471

https://oilgas.gov.tm/storage/posts/2187/original-1609bde49d8c82.jpeg

Çärşenbe güni, 12-nji maýda Söwda-senagat edarasynda Türkmenistanyň nebitgaz pudagyna maýa goýumlaryny çekmek boýunça halkara forum geçirildi.

Bazaryň uglewodorod toplumyndaky iri çäre “Türkmengaz” we “Türkmennebit” döwlet konsernleri, “Türkmengeologiýa” döwlet korporasiýasy hem-de Maliýe we ykdysadyýet ministrligi tarapyndan geçirildi. Turkmen Forum, GaffneyCline, TAPI, TNGIZT çäräniň bilelikdäki guramaçylary boldular.

Forumyň işine SOCAR, CNPC, NaPeCo, Buried Hill, Dragon Oil, Petronas, ARETI, LG International ýaly öňdebaryjy milli we halkara kompaniýalarynyň ýolbaşçylary, şeýle hem maliýe institutlarynyň, şol sanda AÖB-niň, Bütindünýä bankynyň, Yslam ösüş bankynyň ýolbaşçylary we wekilleri, sebit möçberinde pudagyň geljegini çaklaýan bilermenler gatnaşýar.

Çäräniň başynda Türkmenistanyň Ministrler Kabinetiniň Başlygynyň orunbasary ýygnananlara Prezident Gurbanguly Berdimuhamedowyň foruma gatnaşyjylara iberen Gutlagyny okap berdi.

Umumy mejlis energetika bazarlaryndaky ählumumy ýagdaýlara hem-de dünýäniň kuwwatly energetika döwletleriniň hataryna girýän Türkmenistanyň maýa goýum mümkinçiliklerine bagyşlanyldy.

Türkmenistanyň maliýe we ykdysadyýt ministri M.Serdarowyň belleýşi ýaly, 2024-2025-nji ýyllarda jemi içerki önümiň ösüş depgini, şol sanda maýa goýumlaryny oýlanyşykly peýdalanmagyň, täzeçil tehnologiýalary giňden ornaşdyrmagyň, önümçilik we önümçilik däl maksatly iri desgalary gurmagyň hasabyna 8 göterimden gowrak bolar.

Şeýle hem Gurbanguly Berdimuhamedow tarapyndan tassyklanylan kiçi we orta telekeçiligi goldamak baradaky döwlet maksatnamasyna möhüm ähmiýet berilýär. Şol maksatnamada erkin ykdysady zolaklary döretmek hem-de şol zolaklara daşary ýurt maýalaryny çekmek göz öňünde tutulýar.

Şeýle taslamalaryň hatarynda, Türkmenistan — Owganystan — Pakistan — Hindistan (TOPH) we Türkmenistan — Owganystan — Pakistan (TOP) elektrik geçiriji ulgamy ýaly iri halkara ähmiýetli taslamalar bar.

«Türkmengaz» döwlet konserniniň başlygynyň orunbasary G.Agajanowyň bellemegine görä, uglewodorodlaryň köpugurly eksportyan aýratyn ähmiýet berilýär.

Hazardaky “Dostluk” ýatagynyň uglewodorod serişdelerini bilelikde gözlemek, işläp geçmek we özleşdirmek hakynda Türkmenistanyň Hökümeti bilen Azerbaýjan Respublikasynyň Hökümetiniň arasynda özara düşünişmek baradaky Ähtnama gol çekilmegi sebitiň energetika kuwwatyny amala aşyrmak üçin täze mümkinçilikleri açdy.

Öz gezeginde, Azerbaýjan Respublikasynyň “SOСAR Trading S.A” döwlet nebit kompaniýasynyň ýolbaşçysy Rownag Abdullaýew ýolbaşçylyk edýän kompaniýasynyň Türkmenistana türkmen energiýa serişdelerini halkara bazarlaryna çykarmak üçin «Günorta gaz geçelgesiniň» mümkinçiliklerini hödürlemäge taýýardygyny belledi.

«Dostluk» ýatagyny işläp taýýarlamakda  bilelikdäki iş hyzmatdaşlygyň geljegi uly ugrudyr – diýip Abdullaýew belledi.

Hytaý Halk Respublikasynyň Türkmenistandaky Adatdan daşary we Doly ygtyýarly ilçisi Sýan Naýçeniň nygtaýşy ýaly, Türkmenistan bilen Hytaýyň arasyndaky gaz pudagyndaky hyzmatdaşlyk ikitaraplaýyn gatnaşyklaryň özara bähbitli häsiýetiniň ýüze çykmasy bolup durýar.

Dünýäniň energetika ulgamynyň häzirki ýagdaýyny hem-de ösüş boýunça çaklamalary ara alyp maslahatlaşmaga, şol sanda wideoaragatnaşyk arkaly BMG-niň Aziýa we Ýuwaş ummany sebiti üçin ykdysady we durmuş toparynyň ýerine ýetiriji sekretary Armida Salsia Alisjabana, Halkara energetika forumynyň baş sekretary Jozef Mak Monigl, BMG-niň Türkmenistandaky hemişelik utgaşdyryjysynyň wezipesini ýerine ýetiriji Kristina Weýgand, Beýik Britaniýanyň Premýer ministriniň Türkmenistandaky söwda wekili Nikolson Uinterbornskaýa we beýlekiler gatnaşdylar.

Forumyň işi “Bütindünýä energetika maksatnamasyny goldamakda halkara maliýe guramalarynyň wezipesi”, “Turba geçiriji taslamalar — pes uglerodly geljege tarap hereketlendiriji güýç”, “Hazar deňziniň ýalpak ýataklary: özleşdirmegiň tejribesi we täze maýa goýum mümkinçilikleri”, “Uglewodorodlary maliýeleşdirmekde maýa goýum taslamalary — geljege garaýyş” diýen mejlisler bilen dowam etdi.

Maýa goýum forumy 13-nji maýa çenli öz işini dowam edýär. Şol gün Türkmenistanyň ýangyç-energetika hem-de maliýe-ykdysady toplumlarynyň düzümindäki edara-kärhanalaryň ýolbaşçylarynyň hem-de olaryň geljekki hyzmatdaşlarynyň arasynda onlaýn duşuşyklar geçirildi, olaryň barşynda özara gatnaşyklaryň geljegi uly bolan ugurlary we anyk taslamalar ara alnyp maslahatlaşyldy.

Başga makalalar
160b486ce4ed48.jpeg
Energetika ulgamynda Ýewropa Bileleşigi bilen hyzmatdaşlygyň meseleleri maslahatlaşyldy

Türkmenistanyň DIM-de Türkmenistanyň Daşary işler ministriniň orunbasary Wepa Hajiýewiň Ýewropa Bileleşiginiň Türkmenistandaky Adatdan daşary we doly ygtyýarly Ilçisi Diego Ruiz Alonso bilen geçiren duşuşygynda Ýewropa Bileleşigi bilen hyzmatdaşlygyň häzirki ýagdaýy we geljegi ara alnyp maslahatlaşyldy.


160b9f11399bf3.jpeg
«Lukoýl» türkmen-azerbaýjan «Dostluk» ýatagynyň operatory bolmagy meýilleşdirýär

Russiýanyň «Lukoýl» nebit kompaniýasy Hazar deňzindäki türkmen-azerbaýjan “Dostluk” ýatagynyň operatory bolmagy meýilleşdirýär. Bu barada kompaniýanyň prezidenti Wagit Alekperow Sankt-Peterburgda geçirilýän Halkara ykdysady forumynyň çäklerinde aýtdy diýip, Interfaks agentligi habar berdi.


160b487b86cdc5.png
ABŞ Merkezi Aziýada 39 million dollarlyk býujetli täze energetika maksatnamasyny işe girizdi

Halkara ösüş boýunça ABŞ-nyň agentligi (USAID) Täjigistanyň energetika we suw serişdeleri ministrligi bilen bilelikde Täjigistanda «USAID – Merkezi Aziýanyň energetikasy» atly 39 million dollarlyk býujetli täze bäşýyllyk energetika sebit maksatnamasyny işe girizdi diýip, ABŞ-nyň Täjigistandaky ilçihanasy habar berýär.


1647054801500d.jpg
BMG-niň missiýasynyň ýolbaşçysy bilen gepleşiklerde Owganystany dikeltmek boýunça halkara özara gatnaşyklaryň meseleleri maslahatlaşyldy

Türkmenistanyň daşary işler ministriniň wezipe borçlaryny wagtlaýyn ýerine ýetiriji W.Hajiýewiň “Merkezi Aziýa – Ýewropa Bileleşigi” formatynda Owganystan boýunça ýörite wekilleriň duşuşygyna gatnaşmak üçin Aşgabada iş sapary bilen gelen BMG-niň Owganystana ýardam bermek boýunça missiýasynyň (UNAMA) başlygy Roza Otunbaýewa bilen geçiren gepleşiklerinde Owganystany dikeltmek bilen bagly bilelikdäki taslamalary durmuşa geçirmekde halkara gatnaşyklarynyň meseleleri maslahatlaşyldy. Bu barada Türkmenistanyň daşary syýasat edarasynyň saýty habar berýär.


160b726e6dc022.jpeg
Gurbanguly Berdimuhamedow: Garaşsyzlyk ýyllarynda Türkmenistanyň jemi içerki önüminiň möçberi 8,4 esse artdy

Garaşsyzlyk ýyllarynda jemi içerki önümiň möçberi 8,4 esse ýokarlanyp, ýurdumyzyň ykdysadyýetine esasy maýa goýumlarynyň jemi möçberi 209 milliard amerikan dollaryna golaý boldy. Bu barada Türkmenistanyň Prezidenti Gurbanguly Berdimuhamedow “Mir” döwletara teleradiokompaniýasynyň žurnalisti bilen söhbetdeşliginde belledi.