Şöhratly şäher

18:43 07.05.2021 382

https://oilgas.gov.tm/storage/posts/2259/original-160ae50d0613eb.jpeg

Gahryman Arkadagymyzyň parasatly baştutanlygynda «Türkmenistan — parahatçylygyň we ynanyşmagyň Watany» ýylynda paýtagtymyz Aşgabat şäheri öz ajaýyp görküni has-da gözelleşdirýär.

Ýurduň ösüşi, onuň ykdysady kuwwaty paýtagt şäheriň keşbinde janlanýar. Aşgabadyň köşkler toplumyny, başy Asmana direýän beýik-beýik ymaratlaryny, giň köçelerini, şaýollaryny, seýilgählerini göreniňde, göwnüň göterilip, ata Watanymyza, Gahryman Arkadagymyza bolan buýsanjyň has-da artýar.

Hormatly Prezidentimiziň halkymyza sowgat beren «Ak şäherim Aşgabat» atly täze kitaby ak mermere beslenen paýtagtymyzyň waspyny dünýä ýetirdi. Täze kitap Köpetdagyň belent gerişleri bilen Garagumuň altynsow çägeleriniň arasynda ýaýylyp gidýän Aşgabadyň tarypyny özünde jemleýän iň gymmatly çeşmeleriň biridir. Berkarar döwletimiziň bagtyýarlyk döwründe ýurdumyzyň baş şäheriniň keşbi düýpgöter özgerýär, sazlaşygyň we gözelligiň beýanyna öwrülýär. Merjen paýtagtymyzyň binagärlik keşbi, ajaýyplygy haýran galdyrýar. Aşgabat dünýäniň owadan we ýaşaýyş üçin amatly şertleri özünde jemleýän şäherleriň hatarynda mynasyp orny eýeleýär. Gahryman Arkadagymyzyň täze «Ak şäherim Aşgabat» atly kitabyny okanyňda muňa has-da göz ýetirmek bolýar.

Dünýäde ak mermerli binalaryň iň köp möçberde jemlenen şäheri hökmünde Aşgabadyň Ginnesiň Bütindünýä rekordlar kitabyna girizilen türkmen paýtagtynda alnyp barylýan köptaraplaýyn işler dünýä nusgalyk bolup rowaçlanýar. Elbetde, ak mermerli paýtagtymyzyň keşbi, üstünliklere, halkara derejesindäki ykrarnama eýe bolýan özgertmeler hormatly Prezidentimiziň ýagty, nurana geljege gönükdirilen parasatly syýasatynyň netijesidir.

Ak arzuwlara beslenen ak şäherimiz Aşgabat ýurdumyzyň  rowaçlyklara beslenýän nyşanyna öwrüldi. Aşgabat şäheriniň günbe-günden gülläp ösmegi, täze döwrebap binalaryň yzygiderli gurlup, ulanylmaga berilmegi we olaryň döwrebap tehnologiýalar, iň kämil enjamlar bilen enjamlaşdyrylmagy örän buýsandyryjydyr. Hormatly Prezidentimiz «Ak şäherim Aşgabat» atly kitabynda: «Aşgabat dünýäniň ykdysady taýdan ösen, medeni taýdan ýokary derejeli, iň gözel şäherleriniň biri» diýip belleýär. Hakykatdan-da, gözel paýtagtymyz ýurdumyzyň medeniýet-sungat, ylym-bilim, saglyk, sport merkezi bolup, ýaşaýjylar üçin amatly, owadan, gözel, iň döwrebap şäherleriň biridir.

Goý, ak şäherimizi, mähriban halkymyzy ak ertirlere, ýagty geljege alyp barýan milli Liderimiziň jany sag, ömri uzak, her bir tutumly işi rowaç bolsun!

Bahar ŞAMÄMMEDOWA,
S.A.NYÝAZOW adyndaky Türkmen oba hojalyk uniwersitetiniň uly mugallymy.

Başga makalalar
162b16371b60b4.jpeg
Işleriň ilkinji tapgyry tamamlandy

Türkmenabat nebit kärhanasynyň Zerger şahamçasynyň durkuny täzelemek boýunça giň gerimli işlere girişilendigi barada gazetimizde ozal habar beripdik. Ýakynda kärhananyň gurluşyk boýunça baş hünärmeni Batyr Joraýew bilen habarlaşyp, degişli gurluşyk-gurnama işleriniň barşy bilen gyzyklandyk.


1612e0025dbf57.jpeg
Möwsüme taýýarlyk baş wezipe

«Daşoguzgazüpjünçilik» müdirliginiň gazçylary häzirki döwürde demirgazyk welaýatyň ilatyny we edara-kärhanalaryny gymmatly «mawy ýangyç» bilen bökdençsiz üpjün etmek bilen bir hatarda, gaz desgalaryny güýz-gyş möwsümine taýýarlamak ugrunda hem depginli işleri alyp barýarlar.


1612e007473471.jpeg
Döwrebap zähmetiň netijesi

Garaşsyz, baky Bitarap ata Watanymyz Türkmenistan häzirki wagtda dünýäniň uglewodorod çig mallarynyň gorlaryna baý döwletleriniň hataryna girmek bilen, ýangyç-energetika ulgamynda ägirt uly taslamalary işläp taýýarlamakda hem-de olary üstünlikli durmuşa geçirmekde tutanýerli işleri bitirmegiň hötdesinden gelýär.


16193552369e12.jpeg
Nebitgaz pudagynyň geljegi: «düşbi guýular» we «sanly ýataklar»

Hormatly Prezidentimiz Gurbanguly Berdimuhamedow nebitgaz senagatyny ösdürmek, onuň önümçilik we ylmy-tehniki kuwwatyny berkitmek wezipelerine uly üns berýär, hut şunuň esasynda hem bu pudaga uly möçberdäki maýa goýumlary goýulýar. Bu işler dünýäde ýurdumyzyň ýangyç-energetika toplumynyň bäsdeşlige ukyplylygyny artdyrmaga, durmuş-ykdysady ösüşine goşandyny üpjün etmäge gönükdirilendir.


161935565b8b3b.jpeg
Pudagyň ösüşli menzilleri

Ýene-de az wagtdan «Türkmenistan — parahatçylygyň we ynanyşmagyň Watany» ýyly tamamlanyp, täze — 2022-nji bars ýylyna gadam basýarys. Bars haýwanat dünýäsinde iň batyr, güýçli, edermen hasap edilýär. Türkmençilikde ýigitleriň batyrlygy barsa deňelýär. Batyrlygyň nyşany täze bars ýylynda zähmetsöýer halkymyzyň gaýratly işleri bilen möwritini geçirip barýan ýylda gazananlaryndan-da ýokary netijelere eýe boljakdygyna şübhelenmese bolar.